Közbeszerzés levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közbeszerzési alapismeretek c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU148MTL6

MTB szak Munkaügyi kapcsolatok szakirány levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hornyák Zsófia tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU136MTL3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 8 óra /félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja egy általános közbeszerzési ismeret megalapozása, amelynek segítségével a hallgatók megismerkedhetnek a közbeszerzés történetével, uniós alapjaival, a leggyakoribb eljárásokkal a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) vonatkozásában. A képzés mind az ajánlatkérői, mind az ajánlattevői oldalon jól hasznosítható, biztos alapot nyújtván a közbeszerzés bonyolult rendszerében való eligazodáshoz.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2016. II. 13. (szombat) – 12.20-15.40-ig – A/1. 315. – dr. Hornyák Zsófia

Elméleti alapok: a közbeszerzés fogalma, célja. A közbeszerzés története. A Kbt. szerkezete és felépítése. Alapvető fogalmak. A közbeszerzés alapelvei.

Eljárási típusok I. (A nyílt és a meghívásos eljárás)

Eljárási típusok II. (A tárgyalásos eljárás és a versenypárbeszéd. Innovációs Partnerség. Keretmegállapodás. Dinamikus beszerzési rendszerek.)

2016. II. 20. (szombat) – 16-20-ig – A/1. 315. – dr. Hornyák Zsófia

A közbeszerzési eljárás szakaszai.

A közbeszerzési szerződések. A szerződés megkötése és tartalma. Érvénytelenség. A szerződés teljesítése és módosítása. Biztosítékok.

A közbeszerzési jogorvoslat. Intézményrendszer.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

 

A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése három fokozatú, 60%-tól megfelelt. A vizsga anyagát képezik a hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, valamint a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok.

 

5.    Kötelező tananyag

-          Juhász Ágnes: A közbeszerzésről másképpen – közjog és magánjog határán (Lectum Kiadó, Szeged, 2014.)

-          Patay Géza (szerk.): A közbeszerzés joga – Kommentár a gyakorlat számára. HVG-ORAC, 2012.

-          Bovis, Christopher: EU public procurement law. Edward Elgar Publishing, 2012

-          2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

 

 

6.    Ajánlott irodalom

-          Boros Anita: A közbeszerzés alapjai: Közbeszerzési gazdasági és jogi alapismeretek közbeszerzési referensek részére, 2011.

-          Bakonyi József, Barna Orsolya, Havas-Kovács Gabriella: Fenntartható és zöld közbeszerzés a gyakoraltban: Fenntarthatóság, innováció, szociális szempontok, KKV-védelem, 2012.

-          Edler, Jakob, and Luke Georghiou: „Public procurement and innovation – Resurrecting the demand side.” Research policy, 2007

 

 

Miskolc, 2016. február 8.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza