Közjogi szerződések nappali

Tantárgyi program

Munkaügyi és Társadalombiztosítási alapszak

 

szabadon választható tárgy

 

NAPPALI TAGOZAT

2011/2012/2. félév

 

Tantárgy kódja: AJAMUSV13MTN

 

Tantárgy teljes (és rövidített neve): Közjogi szerződések – szabadon választható tárgy

Heti (félévi) óraszám:  4 óra/félév

Félév végi számonkérés típusa (gyakorlati jegy, beszámoló, kollokvium, szigorlat): szóbeli beszámoló

Tantárgy elvégzéséhez szükséges munkamennyiség kreditben: 2 kredit

Tantárgyfelelős tanszék: Munka-és Agrárjogi tanszék

A tárgy előadója: Dr. Olajos István egyetemi docens

 

Tantárgy felvételének előtanulmányi feltétele (tantárgyi kód): -

 

Tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában:

A hallgató támogatási jogi ismereteinek továbbfejlesztése.

 

Tananyag leírása:

A közjogi szerződés sajátosságainak áttekintése egyéb szerződésektől történő elhatárolása, és ennek eljárásjoga 

 

Számonkérés minősítésének szempontjai (vizsgakövetelmények): Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. A szóbeli beszámoló során arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen szinten sajátította el a tananyagot, illetve arról, hogy képes lesz –e az erre épülő gyakorlati kérdések elsajátítására. Az értékelése háromfokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt)minősítéssel történik.

 

Teljesítményértékelés:

- a hallgató beszámolója: 70%

- órai aktivitás és jelenlét: 30 %

 

Tananyag részletezése:

A közjogi szerződés kialakulása. Helye a frankofon a germán-római és a common law jogrendszerben. Az egyes közjogi  szerződések áttekintése

A közjogi szerződés folyamatainak létrejötte

A vidékfejlesztési támogatási szerződések, és a támogatási határozatok valamint jogkövetkezményeinek áttekintése

 

Felhasznált irodalom:

Előadásvázlat

OLAJOS István 8 szerk) Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga 2008

HARMATHY Attila: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás Budapest, Akadémiai kiadó 1983

TABLER, Margaret M.- MOLNÁR Miklós: Gondolatok a közigazgatási szerződésekről

 

 

Az oktatásban fölhasznált fontosabb technikai eszközök: projektor

Hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:

 

 

Dr. Csák  Csilla

intézeti tanszékvezető egyetemi docens

Vissza