Munkaügyi ellenőrzés, munkaegészségügy, munkabiztonság nappali

 

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaügyi ellenőrzés, munkaegészségügy, munkabiztonság c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU147MTN6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alap szak III. évf. Nappali tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTN4) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkaügyi ellenőrzés, munkaegészségügy, munkabiztonság gyakorlat. (AJAMU131MTN6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: beszámoló (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            E tárgyhoz a munkaügyi ellenőrzés szervezetrendszerének az 1996. évi LXXV. tv. eljárási szabályainak, továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. rendelkezéseinek a kérdésköre tartoznak. E szabályokat egészíti ki a vonatkozó munkaügyi bírósági gyakorlat bemutatása.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása (hétfő 8-10 A/1 220)

II. 8.

A munkaügyi ellenőrzés célja, rendeltetése általános elvei

előadó:

 

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

II. 15.

A munkaügyi ellenőrzés eljárási szabályai

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

II. 22.

A munkaügyi ellenőrzés szervezeti rendszere

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

II. 29.

A munkaegészségügy jelentése, szakmai területei

A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok, foglalkozási megbetegedések

 

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

III. 7.

A munkavédelmi törvény hatálya, alapelvei, a munkahelyi biztonság jogi szabályozása

 A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés, a munkavédelmi felügyelet

 

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

III. 14.

Oktatási szünet

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli beszámoló keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

-        Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Rácz Zoltán: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási- munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013

-        Rácz Zoltán: Thoughts about the Hungarian system of labour control. In: Nótári Tamás, Török Gábor (szerk.) Prudentia iuris gentium potestate: Ünnepi tanulmányok Lamm Vanda tiszteletére, Budapest: MTA Jogtudományi Intézet, 2010. pp. 369-375.

-        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

-        Prugberger-Rácz: Európai és magyar foglalkoztatástámogatási és munkaügyi igazgatási jog (Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003.)

-        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

-        International Labour Organisation: Ergonomic Checkpoints: Practical and Easy-to-Implement Solutions for Improving Safety, Health and Working Conditions 2010

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza