Munkaerő-piaci ismeretek levelező

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaerő-piaci alapismeretek c. tantárgyból

Tárgykód: AJAMU811JFL1

Jogi felsőoktatási szakképzés szak I. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Hornyák Zsófia egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, mind a közjog, mind a magánjog területén.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

2015.10.03.

(szombat)

12:20-15:40

A/1 319

(4 óra)

Foglalkoztatáspolitika szerepe, a foglalkoztatási törvény általános elvei

Foglalkoztatáspolitika szervezetrendszere és finanszírozása

Foglalkoztatási politika aktív eszközei I.

Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei II.

Foglalkoztatáspolitika passzív eszközei

Atipikus munkavégzési formák

Tömeges felmondás elleni védelem

Különleges helyzetben lévő munkavállalók.

 

előadó:

Hornyák Zsófia

2015.11.14.

(szombat)

8:30-11:50

A/1 319

(4 óra)

 

 

A foglalkoztatást elősegítő jog kialakulása és fejlődése az EU-ban

Az EU foglalkoztatáspolitikájának stratégiája és intézményrendszere

Az EU foglalkoztatáspolitikája III.

Foglalkoztatási programok Magyarországon

 

előadó:

Hornyák Zsófia

 

2015.11.20.

(péntek)

16:00- 17:40

A/1 319

(2 óra)

 

Közfoglalkoztatás

Munkavédelmi ellenőrzés elvei

Munkaügyi ellenőrzés elvei

előadó:

Hornyák Zsófia

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

Kötelező irodalom:

Jakab Nóra – Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 182 p; ragasztott

ISBN 978-963-9988-79-8

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–                    Jakab-Prugberger-Rácz: Szociális jog I., Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013.

 

-                     Bíró Noémi - Nádas György – Rab Henriett – Prugberger Tamás - Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó: Európai ésmagyar szociális jog (szerkesztette: Sipka-Zaccaria) Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.

-                     Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the. Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

-          Guide on employment policy and International Labour Standards / International Labour Office, International Labour Standards Department, Employment Policy Department. – Geneva: ILO, 2013, in: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_233783.pdf.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Kötelező jogszabályok:

1991. évi IV. tv.

 

Miskolc, 2015. szeptember 2.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza