Munkaerő-piaci ismeretek nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaerő-piaci alapismeretek c. tantárgyból

Tárgykód: AJAMU811JFN1

Jogi felsőoktatási szakképzés szak I. évf. Nappali tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Hornyák Zsófia egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, mind a közjog, mind a magánjog területén.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

 

            Hétfő 12-14 A/1 307

2015. 09.07

Foglalkoztatáspolitika szerepe, a foglalkoztatási törvény általános elvei

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 09. 14.

Foglalkoztatáspolitika szervezetrendszere és finanszírozása

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 09. 21.

Foglalkoztatási politika aktív eszközei I.

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 09. 28.

Foglalkoztatáspolitika aktív eszközei II.

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 10. 05.

Foglalkoztatáspolitika passzív eszközei

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 10.12

Atipikus munkavégzési formák

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 10.19

Tömeges felmondás elleni védelem Különleges helyzetben lévő munkavállalók.

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 10.26.

A foglalkoztatást elősegítő jog kialakulása és fejlődése az EU-ban

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 11.02.

Rektori szünet

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 11.09.

Az EU foglalkoztatáspolitikájának stratégiája és intézményrendszere

 

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 11.16.

Az EU foglalkoztatáspolitikája

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 11.23.

Foglalkoztatási programok Magyarországon

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 11.30

Közfoglalkoztatás

előadó:

Hornyák Zsófia

2015. 12.07.

Munkaügyi ellenőrzés elvei Munkavédelmi ellenőrzés elvei

előadó:

Hornyák Zsófia

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

Kötelező irodalom:

Jakab Nóra – Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 182 p; ragasztott

ISBN 978-963-9988-79-8

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–                    Jakab-Prugberger-Rácz: Szociális jog I., Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013.

 

-                     Bíró Noémi - Nádas György – Rab Henriett – Prugberger Tamás - Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó: Európai ésmagyar szociális jog (szerkesztette: Sipka-Zaccaria) Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011.

-                     Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the. Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

-          Guide on employment policy and International Labour Standards / International Labour Office, International Labour Standards Department, Employment Policy Department. – Geneva: ILO, 2013, in: http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_233783.pdf.

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Kötelező jogszabályok:

1991. évi IV. tv.

 

Miskolc, 2015. augusztus 31.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza