Munkajog I

 

 

 

Munkajog I. - tételek

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak

II. évfolyam

2016/2017. tanév 1. félév

 

 

1. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése. A munkajog helye és szerepe.

2. Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya.

3. Az Mt. általános magatartási követelményei. A személyhez fűződő jogok védelme, a munkaviszonyra vonatkozó szabály. Az egyenlő bánásmód követelménye az Mt-ben.

4. A jognyilatkozatok. A jognyilatkozatok megtételének módja

5. Az érvénytelenség szabályozása.

6. A munkajogi jogalanyiság munkavállalói és munkáltatói oldalon. A munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése

7. A munkaviszony létesítésének kérdései, a munkaszerződés és a munkaviszony tartalmi elemeinek rendszere (Mt.) A munkáltató írásbeli tájékoztatásának tartalmi elemei. (Mt.).

8. A kötelezettségek rendszere a munkajogban; az utasítási jog és az utasítás megtagadása.

9. A munkakörön, a munkahelyen kívüli munkavégzés. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól.

10. Egyéb jogkövetkezmények alkalmazása kötelezettségszegések esetére. A további munkavégzésre irányuló jogviszonyok

11. A próbaidő. A munkaviszony módosítása és módosulása

12. A munkaidő megállapítására vonatkozó szabályok.

13. A rendkívüli munkaidőben végzett munka fogalma, és díjazása az Mt-ben.

14. A pihenőidők rendszere és díjazása az Mt-ben

15. A szabadság, betegszabadság, szülési szabadság és a fizetésnélküli szabadság szabályai az Mt.-ben.

16. A munkabér fogalma, fajtái (személyi alapbér, teljesítménybér, garantált bér, garantált bérminimum, bérpótlékok). A személyi alapbér megállapításának főbb szabályai

17.. A távolléti díjra vonatkozó főbb szabályok az Mt-ben.  A díjazás szabályai munkavégzés hiányában

18. A munkabér védelme. A jogalap nélkül kifizetett munkabérre vonatkozó szabályok. A munkavállaló tartozásainak megtérítése. A munkabérből való levonás szabályai.

Vissza