Munkajogi gyakorlat I

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajogi gyakorlat I. c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU132MTN3

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkajog I.(AJAMU138MTN3)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra gyakorlat/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkajog elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek A Munkajog I. című  tárgyhoz kapcsolódó  gyakorlati  példák  bemutatásával,  jogesetek megoldásával  kívánja  a  tárgy  elmélyíteni  az  elméleti  oktatás  során  megszerzett  tudást.  A jogesetek megoldása mellett hangsúlyos a munkaügyi kollégiumi állásfoglalások megismertetése, az egyes témához kapcsolódó magyar és külföldi szakirodalom feldolgozása.

A jogesetek a munkaviszony megszüntetése, a munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség körében felmerülő kérdésekre épülnek főként. A fentieken kívül a tantárgy célja még az alapfogalmak elsajátítása. Az esetek feldolgozása szituációs gyakorlatokon keresztül is történhet

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

 

J2TB1

Kedd

10-12

A/6 131

Dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

 

 

 

A munkajog rendszere az Európai Uniós szabályozás tükrében

A munkajog jogágiságának kérdései, elhatárolása más jogágaktól jogterületekről. Munkajog és a polgári jog kapcsolata. A munkajog történeti fejlődése.

Az Mt., Kjt., Kttv hatálya.

.Az individuális munkajog rendszere. A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony és a köztisztviselői és a kormánytisztviselői jogviszony alanyai.

.Az Mt. általános rendelkezései. A munkaviszony létesítésének rendszere

 A munkaszerződés módosítása. .Eltérő foglalkoztatás egyéb megállapodások

Munkaviszony tartalma, jogok és kötelezettségek

A munkaidő szabályozása

A pihenőidők, valamint a szabadságok rendszere az Mt-ben

A munka díjazása – A munkabér

Európai munkajog I

Európai Munkajog II.

Aláírás

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató kettőnél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

A gyakorlati órák során 2 zárthelyi dolgozat kerül megírásra (44. és 47. héten).

A gyakorlati órák alkalmával 100 pontot szerezhet meg a hallgató, amely a következőkből tevődik össze:

0-60 pont a két zárthelyi eredménye

0-20 pont a gyakorlatokon való részvéten

0-20 pont kiadott otthoni írásbeli feladat teljesítése

 

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból a fentiek szerint félévközi számonkérés van.

 

5.         Kötelező tananyag

-          Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog, Complex, Budapest 2014

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279 pp. ISBN: 978-615-5658-01-3

–        Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

 

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra: Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös Kiadó, 2015

 

Jogszabályok:

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza