Munkajog I tételsor CV (2014. szeptember előtt aláírást szerzők)

Munkajogi tételek

Jogász szak – III. évfolyam

CV tételsor

Az egyes tételekre vonatkozó európai munkajog ismerete is kötelező

 

  1. A munkajog fogalma és tárgya. A munkajog viszonya más jogterülethez. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése
  2. Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya.
  3. Az Mt. általános magatartási követelményei. A személyhez fűződő jogok védelme.
  4. Az egyenlő bánásmód követelményének a megsértésének a tényállásai (hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás), illetve esetei a foglalkoztatás területén. A bizonyítás az egyenlő bánásmód megsértése esetén. Az egyenlő bánásmód követelménye az Mt-ben.
  5. A jognyilatkozatok. A jognyilatkozatok megtételének módja.
  6. Az érvénytelenség szabályozása.
  7. A munkaviszonyból származó igény elévülése. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok.
  8. A munkaügyi kapcsolatok (kollektív munkajog) fogalma, alapvető intézményének rendszere.
  9. A szakszervezet fogalma és a szakszervezeti jogosítványok (Mt.)

10.A sztrájk és a lockout.

11.A kollektív szerződés jogi jellege, tartalma és megkötésének szabályai (Mt)

12.A kollektív szerződés hatálya, a hatályának kiterjesztése, a kollektív szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése (Mt.)

13. A munkavállalók részvételi jogainak fogalma. Az üzemi tanács megválasztásának szabályai.

14.Az üzemi tanács működése és jogosítványai. Az üzemi megállapodás.

15.Az üzemi tanács, a tanácsi tagság megszűnésének kérdései. Az ideiglenes üzemi tanács.

16.A munkajogi jogalanyiság munkavállalói és munkáltatói oldalon. A munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése

17.A munkaviszony létesítésének kérdései, a munkaszerződés és a munkaviszony tartalmi elemeinek rendszere A munkáltató írásbeli tájékoztatásának tartalmi elemei. (Mt.).

18.A közalkalmazotti jogviszony, létesítése, módosítása, módosulása.

19. A közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítése, módosítása, módosulása.

20.A próbaidő. A munkaviszony módosítása és módosulása (Mt.)

21.A kötelezettségek  rendszere a munkajogban, a közalkalmazotti jogban, és a közszolgálati jogban. Az utasítási jog és az utasítás megtagadása. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól

22.. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. A további munkavégzésre irányuló jogviszonyok (Mt.).

23.A tanulmányi szerződés kérdései. A továbbtanuló munkavállalót megillető kedvezmények.

24. A munkaidő megállapítására vonatkozó szabályok. (Napi munkaidő, munkaidőkeret, munkaidő beosztás szabályai, rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét)

25. A munkaidő megállapítására vonatkozó eltérő szabályok a Kjt-ben és a Kttv-ben.

26.A pihenőidők rendszere és díjazása az Mt-ben, Kjt-ben, Kttv-ben.

27. A szabadság, betegszabadág, szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság szabályai az Mt.-ben.

28. A szabadságra vonatkozó eltérő szabályok a Kjt-ben és a Kttv-ben.

29.A munkabér fogalma, fajtái (alapbér, teljesítménybér, garantált bérminimum, kötelező legkisebb munkabér, bérpótlékok). A személyi alapbér megállapításának főbb szabályai.

30.A távolléti díjra vonatkozó szabályok az Mt-ben. A díjazás szabályai munkavégzés hiányában.

31.A rendkívüli munkaidőben végzett munka fogalma, és díjazása az Mt-ben.

32.A munkabér védelme. A jogalap nélkül kifizetett munkabérre vonatkozó szabályok. A munkavállaló tartozásainak megtérítése. A munkabérből való levonás szabályai.

33.Előmeneteli és illetményrendszer szabályozása a Kjt-ben.

34. Előmeneteli rendszer szabályai a Kttv-ben.

35. Az illetményrendszer szabályozása a Kttv-ben.

 

 

Azon hallgatók számára, akik kreditbeszámítást kaptak a következő tételek nem képeznek vizsgaanyagot.

1., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.

                                                                                  Agrár –és Munkajogi Tanszék

 

Vissza