Munkajog I. tételsor 2016/17/1

Munkajog I.

Jogász

2017/18-I.

1. A munkajog fogalma és tárgya. A munkajog viszonya más jogterülethez. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése

2. Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya.

3. Az Mt. általános magatartási követelményei. A személyhez fűződő jogok védelme.

4. Az egyenlő bánásmód követelményének a megsértésének a tényállásai (hátrányos megkülönböztetés, zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás), illetve esetei a foglalkoztatás területén. A bizonyítás az egyenlő bánásmód megsértése esetén. Az egyenlő bánásmód követelménye az Mt-ben. (Mt. és Ebktv. szabályai)

5. A jognyilatkozatok. A jognyilatkozatok megtételének módja.

6. Az érvénytelenség szabályozása.

7. A munkaviszonyból származó igény elévülése. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok.

8. .A munkajogi jogalanyiság munkavállalói és munkáltatói oldalon. A munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése

9. A munkaviszony létesítésének kérdései, a munkaszerződés és a munkaviszony tartalmi elemeinek rendszere A munkáltató írásbeli tájékoztatásának tartalmi elemei. (Mt.).

10. A közalkalmazotti jogviszony, létesítése, módosítása, módosulása.

11. A közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítése, módosítása, módosulása.

12. A próbaidő. A munkaviszony módosítása és módosulása (Mt.)

13. A kötelezettségek rendszere a munkajogban, Az utasítási jog és az utasítás megtagadása.

14. Kötelezettségek rendszere a közalkalmazotti jogban, és a közszolgálati jogban.

15. . A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás és a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés esetei.

16. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért A további munkavégzésre irányuló jogviszonyok (Mt.).

17. A munkaidő megállapítására vonatkozó szabályok. (Napi munkaidő, munkaidőkeret, munkaidő beosztás szabályai, rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét)

18. . A munkaidő megállapítására vonatkozó eltérő szabályok a Kjt-ben és a Kttv-ben.

19. A pihenőidők rendszere és díjazása az Mt-ben, Kjt-ben, Kttv-ben.

20. A szabadság, betegszabadság, szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság szabályai az Mt.-ben.

21. A szabadságra vonatkozó eltérő szabályok a Kjt-ben és a Kttv-ben.

22. A munkabér fogalma, fajtái (alapbér, teljesítménybér, garantált bérminimum, kötelező legkisebb munkabér, bérpótlékok). Az alapbér megállapításának főbb szabályai.

23. A távolléti díjra vonatkozó szabályok az Mt-ben. A díjazás szabályai munkavégzés hiányában.

24. A rendkívüli munkaidőben végzett munka fogalma, és díjazása az Mt-ben.

25. A munkabér védelme. A jogalap nélkül kifizetett munkabérre vonatkozó szabályok. A munkavállaló tartozásainak megtérítése. A munkabérből való levonás szabályai.

25. Előmeneteli és illetményrendszer szabályozása a Kjt-ben.

26. Előmeneteli rendszer szabályai a Kttv-ben és az Áttv.-ben

27. Az illetményrendszer szabályozása a Kttv-ben és az Áttv.-ben

 

 Agrár –és Munkajogi Tanszék

 

Vissza