Munkajog II nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog II c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU279N6

Jogász szak III. évf. nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Dr. Tóth Hilda (PhD) egyetemi docens

Dr. Mélypataki Gábor (PhD) egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog I. (AJAMU279N5) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajog gyakorlat II. (AJAMU250N6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy a Munkajog I. című tantárgy folytatatása, melyet az első félévben oktatott a tanszék. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól.  A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogviszony megszüntetésével, a munkáltatói és a munkavállalói kártérítési felelősséggel, valamint a jogviták intézésének rendjével.  E tárgy mutatja be a társadalombiztosítási jog és a foglalkoztatáspolitika alapvető rendelkezéseit is, a munkajoghoz való viszonyukra is kitérően.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása (Szerda 10-12-ig - XIX. ea)

II.8.

A munkajogi felelősség jogelméleti alapjai és általános kérdései.

A munkáltató kártérítési felelőssége.

 Dr. Prugberger Tamás

Dr. Kenderes György

II.15.

A munkavállaló kártérítési felelőssége

Dr. Kenderes György

II. 22.

A fegyelmi felelősség szabályozása a közszolgálatban

Dr. Prugberger Tamás

Dr. Kenderes György

III. 1.

A munkaviszony megszűnésének szabályozása, jogállásváltozás. A munkaviszony megszüntetésének szabályozása.

Dr. Mélypataki Gábor

III. 8

A csoportos létszámleépítés Mt. szerinti szabályozása.

Bérgarancia Alap

Jogellenes megszüntetési eljárás munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén

Dr.. Rácz Zoltán

III. 15.

Nemzeti Ünnep

 

III. 22.

A közalkalmazotti és a közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése

Dr. Mélypataki Gábor

III. 29.

Dékáni szünet

 

IV. 5.

A munkaügyi viták rendszere, eljárási szabályai

Dr. Rácz Zoltán

IV. 12.

Az atipikus munkavégzési viszonyok

Dr. Tóth Hilda

 

IV. 19.

A távmunka és a munkaerő-kölcsönzés, mint speciális munkavégzési viszonyok.

 

Dr. Tóth Hilda

IV. 26.

Koalíciós szervezetek. Az érdekegyeztetési rendszerek, bi- és tripartit érdekegyeztetés (országos és területi általános), valamint országos ágazati és területi ágazati érdekegyeztetés az EU tagállamaiban és Magyarországon.

 

Dr. Jakab Nóra

V. 3.

A munkaküzdelem joga  Magyarországon

Kollektív szerződés megkötése, megszűnése, hatálya, kiterjesztése.

.

Dr. Jakab Nóra

V. 10.

Az üzemi alkotmányjog az EU tagállamaiban és Magyarországon, valamint az európai üzemi tanács

Dr. Prugberger Tamás

 

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Prugberger Tamás- Nádas György: Európai – és magyar összehasonlító közszolgálati és munkajog, Complex Kiadó, Budapest, 2014

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Brian Bercuson (ed.) : European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, ETUI, Btussels, 2002

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

 

Miskolc, 2017. január 26.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza