Munkajog II levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog II c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU138MTL4

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár

Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Dr. Tománé dr. Szabó Rita címzetes egyetemi docens

dr. Gecse Istvánné dr. egyetemi adjunktus

Dr. Hajdu Edit címzetes egyetemi adjunktus

 név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog I. (AJAMU138MTL3) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajog gyakorlat II. (AJAMU132MTL4) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 20 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 6 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy a Munkajog I. című tantárgy folytatása, melyet az első félévben oktatott a tanszék. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól.  A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogviszony megszüntetésével, a munkáltatói és a munkavállalói kártérítési felelősséggel, valamint a jogviták intézésének rendjével.  E tárgy mutatja be a társadalombiztosítási jog és a foglalkoztatáspolitika alapvető rendelkezéseit is, a munkajoghoz való viszonyukra is kitérően.

 

 

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

                      

2016.04.09.

12.20 - 16.30

 A1/307    

A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége

Dr. Kenderes György

 

 

(5 óra)

 

2016.04.15.

    14.10 - 18.20

 A1/315 

 

A fegyelmi felelősség

 kérdései és szabályai (Kttv.

Dr. Rácz Zoltán

 

 (5 óra)

2016.04.22.

14.10 - 18.20

 A1/316    

 

A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése

Munkáltatói jogutódlás, a munkáltató fizetésképtelensége. A csoportos létszámleépítés.

Dr. Gecse Istvánné

 

(5 óra)

2016.05.06.

14.10 - 18.20

 A1/315    

 

Atipikus munkavégzési formák

A munkaügyi viták rendszere, eljárási szabályai. Az alternatív vitarendezés

A közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése.

 

 

Dr. Tománé dr. Szabó Rita

Dr. Rácz Zoltán

 

(5 óra)

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Prof. Dr. György Kiss – Doz. Dr. Gyula Berke: Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionwechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch?, in: Jahrbuch für Ostrecht, 2013/2, 356-375. pp

–        Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex Kiadó, Budapest 2014

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Brian Bercuson (ed.) : European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, ETUI, Btussels, 2002

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Kötelező jogszabályok:

 

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

Miskolc, 2016. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza