Munkajog II nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog II c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU138MTN4

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak II. évf. Nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens (100%)

 

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog I. (AJAMU138MTN3) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajog gyakorlat II. (AJAMU132MTN4) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 6 kr.

Egyéb megjegyzés: A szünetek mértéke 10%

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy a Munkajog I. című tantárgy folytatása, melyet az első félévben oktatott a tanszék. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól.  A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogviszony megszüntetésével, a munkáltatói és a munkavállalói kártérítési felelősséggel, valamint a jogviták intézésének rendjével.  E tárgy mutatja be a társadalombiztosítási jog és a foglalkoztatáspolitika alapvető rendelkezéseit is, a munkajoghoz való viszonyukra is kitérően.

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása (Hétfő 9-12-ig - A/1 312)

II.12.

A munkajogi felelősség jogelméleti alapjai és általános kérdései.

 

A munkáltató kártérítési felelőssége.

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

II.19.

A munkavállaló kártérítési felelőssége

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

II. 26.

A fegyelmi felelősség szabályozása a közszolgálatban

 

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

III. 5.

A munkaviszony megszűnésének szabályozása, jogállásváltozás. A munkaviszony megszüntetésének szabályozása.

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

III. 12.

A csoportos létszámleépítés Mt. szerinti szabályozása.

Bérgarancia Alap

 Jogellenes megszüntetési eljárás munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén

 

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

III. 19.

Dékáni szünet

 

III. 26.

A közalkalmazotti és a közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

IV. 2.

Húsvét

 

IV. 9.

A munkaügyi viták rendszere, eljárási szabályai

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

IV. 16.

Az atipikus munkavégzési viszonyok I.

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

IV.23.

Az atipikus munkavégzési viszonyok II.

A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások.

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

IV.30.

Szünet

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

V. 7

A nemzetközi munkajog

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

V. 14.

A munkajogi soft law fogalma, jelentősége

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Prugberger Tamás- Nádas György: Európai – és magyar összehasonlító közszolgálati és munkajog, Complex Kiadó, Budapest, 2014

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex Kiadó, Budapest 2014

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Brian Bercuson (ed.) : European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, ETUI, Btussels, 2002

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

 

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2018. január 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza