Munkajog a gyakorlatban

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog a gyakorlatban c. tantárgyból

(szabadon választható tárgy)

 tárgykód: AJAMUALT014

Jogász osztatlan szak nappali tagozat

2015/2016 tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civiliszitikai Tudományok intézete /Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kenderes György e. docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév:2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

            A munkajog tételes jogi szabályainak gyakorlatorientált feldolgozása, a munkajogi gyakorlat „dinamikájának” megismertetése. A speciál kollégium keretében a hallgatók megtanulják a munkajogban leggyakrabban előforduló iratok fajtáit, felépítését, szerkesztési módját, továbbá megismerkednek a munkajogi gyakorlati munka részletszabályaival, értve ez alatt – többek között – az ügyvéd-ügyfél kapcsolatot, a perbeli pozíciókat, a tárgyalások menetét, szabályait.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

       Az előadás ideje, helye: Csütörtök 16-18-ig – A/6. I. em. 117/A.

 

 1. Az alapul fekvő joganyag gyakorlati alkalmazhatósági problémái.
 1. A munkajogi joggyakorlat Pp.-ben fellelhető általános és különös szabályai.
 1. A jogeset megoldás alapvető gyakorlati lépései, a jogesetmegoldás módszertana.
 1. Az ügyfél által rendelkezésre bocsátott információkból kezelhető – jogilag releváns elemeket rögzítő – tényállás felállítása; az ügy jogi minősítése.
 1. A perbeli pozíciók (alperes-felperes) elvi-gyakorlati kérdései-problémái.
 1. A munkajogviszonyt keletkeztető, illetve módosító iratok lehetséges fajtái (jogszerű-jogellenes változatok).
 1. Egyéb, a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodások (pl. tanulmányi szerződés, munkáltatói kölcsöntámogatás, stb.).
 1. A kollektív szerződés megkötésének gyakorlati problémái, tartalmi kérdések-viták.
 1. Az üzemi megállapodás megkötésének gyakorlati problémái, tartalmi kérdések-viták.
 1. A sztrájk gyakorlati alkalmazhatósága.
 1. A munkavállaló károkozása esetén követendő eljárás, a kártérítés érvényesítésének lehetséges módozatai.
 1. Jogesetek a munkavállaló károkozása körében
 1. A munkáltató károkozása a munkavállalónak; az érvényesíthetőség lehetséges módozatai. Jogesetek a munkáltató károkozása körében
 1. Jogesetek a munkaviszony létesítése, módosítása körében.

 

 1. Jogesetek a munkaviszony megszüntetése (jogszerű-jogellenes) körében

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Számonkérés minősítésének szempontjai: az aláírás feltétele egy a félévi anyaghoz kapcsolódó témában szerződéskészítés. A minősítés háromfokozatú /kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1)/.

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközbeni számonkérés van

 

5.    Kötelező tananyag

1. dr. Radnay József: A Magyar Munkajog (Kommentár a gyakorlat számára)

2. dr. Breznay Tibor: Munkajog a gyakorlatban

       3. Brian Bercuson (ed.) : European Labour Law and the EU Charter of Fundamental   Rights, ETUI, Btussels, 2002

 

6.    Ajánlott irodalom

    

–        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex Kiadó, Budapest 2015. megjelenés alatt

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

 

Egyéb tudnivalók:

 

Miskolc, 2016. február 5.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza