Munkajog gyakorlat II.levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog gyakorlat II. tantárgyból

tárgykód: AJAMU250L6

Jogász szak Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (100%)

 

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog gyakorlat I (AJAMU250L5). ai. (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajog II  (AJAMU279L6) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra gyakorlat/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkajog elsajátítása és megismerése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e széles jogterület elméleti szabályaival, hanem annak joggyakorlatával is megismerkedjenek A Munkajog II. című  tárgyhoz kapcsolódó  gyakorlati  példák  bemutatásával,  jogesetek megoldásával  kívánja  a  tárgy  elmélyíteni  az  elméleti  oktatás  során  megszerzett  tudást.  A jogesetek megoldása mellett hangsúlyos a munkaügyi kollégiumi állásfoglalások megismertetése, az egyes témához kapcsolódó magyar és külföldi szakirodalom feldolgozása.

A jogesetek a munkaviszony megszüntetése, a munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség körében felmerülő kérdésekre épülnek főként. A fentieken kívül a tantárgy célja még az alapfogalmak elsajátítása. Az esetek feldolgozása szituációs gyakorlatokon keresztül is történhet

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

05.12.

Szombat

13.20 - 15.00 XVIII. EA

      (2 óra)

Munkajogi gyakorlat II.

Dr.Kenderes György

05.18.

Péntek

15 -         16

 XVIII ea     (1 óra)

Munkajogi gyakorlat II.

Dr.Kenderes György

 

Az atipikus munkavégzési viszonyok I. 

Atipikus munkavégzési viszonyok II

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások.

A távmunka és a munkaerő-kölcsönzés, mint speciális munkavégzési viszonyok.

A munkajogi felelősség jogelméleti alapjai és általános kérdései.

A munkáltató kártérítési felelőssége.

A munkavállaló kártérítési felelőssége

.A fegyelmi felelősség szabályozása a közszolgálatban

A munkaviszony megszűnésének szabályozása, jogállás változás.

 

A munkaviszony megszüntetésének szabályozása.

A csoportos létszámleépítés Mt. szerinti szabályozása.

 

Bérgarancia Alap

Jogellenes megszüntetési eljárás munkaviszony megszűnése, megszüntetése esetén

A közalkalmazotti és a közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése

A munkaügyi viták rendszere, eljárási szabályai

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A munkajogi gyakorlat II. aláírás megszerzésének feltétele (megfelelt) a gyakorlati foglalkozáson való jelenlét, melynek keretében jogeset illetve feladat megoldás az utolsó előtti konzultáción, melynek értékelésére az önállóan megoldott jogeset eredménye alapján kerül sor (100%).

Aki az aláírást nem szerezte meg a gyakorlat anyagából beszámolási kötelezettsége van, melynek pótlása a vizsgaidőszak első három hetében lehetséges.

 

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból a fentiek szerint félévközi számonkérés van.

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Prugberger Tamás- Nádas György: Európai – és magyar összehasonlító közszolgálati és munkajog, Complex Kiadó, Budapest, 2014

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás - Zaccaria Márton Leó (Szerk.: Jakab Nóra): Az Európai Munkajog vázlata/Abriss des europäischen Arbeitsrechts. Lícium Art Kiadó, Debrecen, 2016. 279. p.

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Brian Bercuson (ed.) : European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, ETUI, Btussels, 2002

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

Miskolc, 2018. január 24.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza