Munkajog záróvizsgafelkészítő nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog záróvizsgafelkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU158MTN6

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens.(név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 0 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja, hogy a III. évfolyamos hallgatók záróvizsgára való felkészülésének elősegítése, az elméleti anyag és a hatályos tételes jogi szabályok szisztematikus összefoglalása

A tantárgy célja, hogy átfogóan ismertesse a munkaviszonyra és közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokat. Így a hallgatók összefoglaló ismereteket szereznek a létesítés, módosítás, munkavégzés, kártérítési felelősség, jogviszony megszüntetés szabályairól

 

2.    A tantárgy tematikus leírása – Kedd 13-15-ig – A/1. 318.

           

 

II.15.

Az Mt., Kjt., Kttv hatálya.

.Az individuális munkajog rendszere. A munkaviszony, a közalkalmazotti jogviszony és a köztisztviselői és a kormánytisztviselői jogviszony alanyai.

Dr. Kenderes György egyetemi docens

II.22.

Az Mt. általános rendelkezései. Az alanyok. A munkaviszony létesítésének rendszere

Dr. Kenderes György egyetemi docens

III. 1

A munkaszerződés módosítása. .Eltérő foglalkoztatás egyéb megállapodások. Munkaviszony tartalma, jogok és kötelezettségek

Dr. Kenderes György egyetemi docens

III. 8.

A munkaidő szabályozása

A pihenőidők, valamint a szabadságok rendszere az Mt-ben

Dr. Kenderes György egyetemi docens

III. 15.

Nemzeti Ünnep

 

III. 22.

A munkaviszony megszüntetése A munkajogi kártérítési felelősség szabályai

Dr. Kenderes György egyetemi docens

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A Tantárgyból nincs külön  vizsga.

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 

–        Gecse Istvánné –Tománé Szabó Rita –Kenderes György: Jogi alapismeretek II. Munkajog társadalombiztosítási jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012,

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–        Prof. Dr. György Kiss – Doz. Dr. Gyula Berke: Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionwechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch?, in: Jahrbuch für Ostrecht, 2013/2, 356-375. pp

–        Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

–        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex Kiadó, Budapest 2013. megjelenés alatt

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Brian Bercuson (ed.) : European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights, ETUI, Brussels, 2002

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

Miskolc, 2018. január 25.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza