Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU101ISZL4

Igazgatásszervező szak II. évf. Levelező tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Tománé dr. Szabó Rita címzetes egyetemi docens

dr. Gecse Istvánné dr. egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1. – AJKOI103ISZL2

 (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog gyakorlat

. (AJAMU102ISZL4) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 16 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 5 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A polgári jogból megismert dologi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog általános jogi részének ismeretére épülő tantárgy. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól. A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogi bevezető rendelkezésekkel, a kollektív munkajog intézményrendszerével, és az individuális munkajog fontosabb kérdéseivel, így a munkaviszony létesítésével, tartalmával, megszüntetésével, és a kártérítési felelősség szabályaival

 

 

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

2015.02.27

P 16.10 - 19.30

A1/319

 

  1. A munkajog tárgya és rendszere. Az Mt. és a Ptk. viszonya. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése. Az Mt., Kjt., Ktv. hatálya. Az Mt. bevezető rendelkezései. A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere. A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés. A kollektív szerződés. A munkavállalók részvételi joga a vezetésben. A kollektív munkaügyi érdekviták

Prugberger Tamás

(4óra)

2015.03.07.

So 12.40 - 16.00

A1/307

A munkajogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a köztisztviselői jogviszony alanyai, létesítésének szabályai. A munkajogviszony tartalma. A munkavégzés szabályai, a kötelezettségek rendszere az Mt-ben, Kjt-ben, Ktv-ben. Az utasítási jog.

Hátrányos jogkövetkezmények alkalmazása

A munkaszerződéstől és a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás szabályai

Mélypataki Gábor

(4óra)

2015.04.11

12.40 - 16.00

A1/319

A tanulmányi szerződés. A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben. Az előmeneteli és illetményrendszer a Kjt-ben, és a Ktv-ben. A munkaszerződés módosítása. A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás

Tománé Szabó Rita

(4óra)

2015.04.18

So 12.40 - 16.00

A1/307

A pihenőidő és a szabadság rendszere és díjazásuk az Mt-ben, Kjt-ben és Ktv-ben. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége (Mt., Kjt., Ktv.), fegyelmi felelősség rendszere a Kjt-ben és a Ktv-ben.

A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése, Mt., Kjt., Ktv.

Prugberger Tamás

(4óra)

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Horváth István: Actual questions of public service labour law – legislative recommendations in Hungary, in: PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1:(2) pp. 7-28. (2008)

–        Horváth István: Public Service Labour Law – Questions of Today and Legislative Recommendations In: Dezső Márta (szerk.)Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae: Sectio Iuridica Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. pp. 259-283.
49. tom., 2008

 

(3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Gajdusek György: Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: The Road to Professionalisation? In: Neuhold Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey, Luc(szerk.): Civil Servants and Politics. A Delicate Balance. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillen, 2013.   pp. 123-151. (co-author, with Staronová Katarina)

–        dr. Kis Norbert, Juhász Lilla Mária, dr. Hazafi Zoltán, dr. Horváth Attila, dr. György István, dr. Linder Viktória:  Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza