MunkajogI alapismeretek és közszolgálati jog nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU101ISZN4

Igazgatásszervező szak II. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár

Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Tománé dr. Szabó Rita címzetes egyetemi docens

dr. Gecse Istvánné dr. egyetemi adjunktus

 név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1. – AJKOI103ISZN2

 (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog gyakorlat (AJAMU102ISZN4) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 5 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A polgári jogból megismert dologi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog általános jogi részének ismeretére épülő tantárgy. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól. A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogi bevezető rendelkezésekkel, a kollektív munkajog intézményrendszerével, és az individuális munkajog fontosabb kérdéseivel, így a munkaviszony létesítésével, tartalmával, megszüntetésével, és a kártérítési felelősség szabályaival

 

 

 

 

-

2.         A tantárgy tematikus leírása (csütörtök 8-11. A/1 308) (Kezd: Prugberger Tamás 8-9)

           

II. 12.

A munkajogi szabályozás történeti fejlődése.

 

Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya. Az Mt. bevezető rendelkezései.

 

Prugberger Tamás

Dr. Kenderes György

II. 19.

A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere.

A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés.

A kollektív szerződés.

 

Prugberger Tamás

 

II.26.

A munkavállalók részvételi joga a vezetésben. A kollektív munkaügyi érdekviták. Sztrájk.

 

Prugberger Tamás

Dr Rácz Zoltán.

III. 5.

A munkajogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a köztisztviselői jogviszony alanyai, létesítésének szabályai.

 

Dr.. Kenderes György

III. 12.

A munkajogviszony tartalma. A munkavégzés szabályai, a kötelezettségek rendszere az Mt-ben, Kjt-ben, Ktv-ben. Az utasítási jog.

A kirendelés, a kiküldetés és az átirányítás szabályai a Kttv.-ben.

Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.

 

Prugberger Tamás

Dr.. Rácz Zoltán

 

III.19.

A tanulmányi szerződés. A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben.

 

Prugberger Tamás

Dr. Tománé Dr. Szabó Rita

III.26.

Az előmeneteli és illetményrendszer a Kjt-ben, és a Kttv-ben.

 

Prugberger Tamás

Dr. Rácz Zoltán

IV.2.

Dékáni szünet

 

IV.9.

. A pihenőidő és a szabadság rendszere és díjazásuk az Mt-ben, Kjt-ben és Kttv-ben.

 

 

Prugberger Tamás

Dr. Kenderes György

IV. 16.

A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége (Mt., Kjt., Kttv.)

Prugberger Tamás

Dr. Tománé Dr. Szabó Rita

IV.23.

A. fegyelmi felelősség rendszere a Kttv-ben.

Kormánytisztviselői Döntőbizottság

Prugberger Tamás

Dr. Mélypataki Gábor

IV.30.

A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése, Mt.

 

Prugberger Tamás

Dr. Mélypataki Gábor

V. 7.

A szolgálati jogviszonyok megszűnése és megszűntetése. Kjt., Kttv.

Prugberger Tamás

Dr. Mélypataki Gábor

V.14.

Aláíráspótlás

Prugberger Tamás

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Horváth István: Actual questions of public service labour law – legislative recommendations in Hungary, in: PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1:(2) pp. 7-28. (2008)

–        Horváth István: Public Service Labour Law – Questions of Today and Legislative Recommendations In: Dezső Márta (szerk.)Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae: Sectio Iuridica Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. pp. 259-283.
49. tom., 2008

 

(3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Gajdusek György: Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: The Road to Professionalisation? In: Neuhold Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey, Luc(szerk.): Civil Servants and Politics. A Delicate Balance. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillen, 2013.   pp. 123-151. (co-author, with Staronová Katarina)

–        dr. Kis Norbert, Juhász Lilla Mária, dr. Hazafi Zoltán, dr. Horváth Attila, dr. György István, dr. Linder Viktória:  Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza