Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU102ISZN4

Igazgatásszervező szak II. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1. – AJKOI103ISZN2

(ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Munkajogi alapismeretek és közszolgálati jog

. (AJAMU101ISZN4) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra gyakorlat/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

 

1.         A tantárgy feladata és célja

    A polgári jogból megismert dologi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog általános jogi részének ismeretére épülő tantárgy. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól. A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogi bevezető rendelkezésekkel, a kollektív munkajog intézményrendszerével, és az individuális munkajog fontosabb kérdéseivel, így a munkaviszony létesítésével, tartalmával, megszüntetésével, és a kártérítési felelősség szabályaival

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

 

Isz.1.

 

ked

8-10

A/1 308

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

 

 

 

A munkajogi szabályozás történeti fejlődése.

Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya.

Az Mt. bevezető rendelkezései.

A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere.

A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés.

A kollektív szerződés.

A munkavállalók részvételi joga a vezetésben.

A kollektív munkaügyi érdekviták.

 Sztrájk.

A munkajogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a köztisztviselői jogviszony alanyai, létesítésének szabályai.

A munkajogviszony tartalma. A munkavégzés szabályai, a kötelezettségek rendszere az Mt-ben, Kjt-ben, Ktv-ben. Az utasítási jog.

A kirendelés, a kiküldetés és az átirányítás szabályai a Kttv.-ben.

Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.

A tanulmányi szerződés.

A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben.

Az előmeneteli és illetményrendszer a Kjt-ben, és a Kttv-ben.

A pihenőidő és a szabadság rendszere és díjazásuk az Mt-ben, Kjt-ben és Kttv-ben.

A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége (Mt., Kjt., Kttv.),

Fegyelmi felelősség rendszere a Kjt-ben és a Kttv-ben.

A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése, Mt., Kjt., Kttv.

 

 

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató kettőnél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

A gyakorlati órák során 2 zárthelyi dolgozat kerül megírásra (12. és 16. héten).

A gyakorlati órák alkalmával 100 pontot szerezhet meg a hallgató, amely a következőkből tevődik össze:

0-60 pont a két zárthelyi eredménye

0-20 pont a gyakorlatokon való részvéten

0-20 pont kiadott otthoni írásbeli feladat teljesítése

 

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik

 

4.         Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

Atantárgyból félévközi számonkérés van

 

5.         Kötelező tananyag

  • Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.
  • Horváth István: Actual questions of public service labour law – legislative recommendations in Hungary, in: PÉCSI MUNKAJOGI KÖZLEMÉNYEK 1:(2) pp. 7-28. (2008)
  • Horváth István: Public Service Labour Law – Questions of Today and Legislative Recommendations In: Dezső Márta (szerk.)Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae: Sectio Iuridica Budapest: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2009. pp. 259-283.
    49. tom., 2008

 

(3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

  • Gajdusek György: Civil Service Reform in Slovakia and Hungary: The Road to Professionalisation? In: Neuhold Christine, Vanhoonacker, Sophie, Verhey, Luc(szerk.): Civil Servants and Politics. A Delicate Balance. Houndmills Basingstoke: Palgrave Macmillen, 2013.   pp. 123-151. (co-author, with Staronová Katarina)
  • dr. Kis Norbert, Juhász Lilla Mária, dr. Hazafi Zoltán, dr. Horváth Attila, dr. György István, dr. Linder Viktória:  Közszolgálati életpályák, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt., 2013

 

(3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

(pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

 

 

Vissza