Munkajogi és TB. alapismeretek nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) MUNKAJOGI ÉS TB JOGI ALAPISMERETEK c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU811JFN2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak I. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Tománé dr. Szabó Rita címzetes egyetemi docens

dr. Gecse Istvánné. egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Munkaerő piaci alapismeretek.

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy a Munkajog I. című tantárgy folytatatása, melyet az első félévben oktatott a tanszék. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól.  A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogviszony megszüntetésével, a munkáltatói és a munkavállalói kártérítési felelősséggel, valamint a jogviták intézésének rendjével.  E tárgy mutatja be a társadalombiztosítási jog és a foglalkoztatáspolitika alapvető rendelkezéseit is, a munkajoghoz való viszonyukra is kitérően.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása - Hétfő 11-14-ig – A/1. 310.

II. 6.

A munkajog kialakulása és történeti fejlődése, a munkajog helye a jogrendszerben

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

 

II. 13.

A munkavégzésre irányuló jogviszonyok, munkajog, közalkalmazotti és köztisztviselői jog

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

II.20.

A kollektív munkajog alapintézményei

Dr. Tománé dr. Szabó Rita

címzetes egyetemi docens

 

II.27.

A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

III. 6.

A munkaszerződés alanyai, megkötése, módosítása

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

III.13.

A munkavállaló jogállása, a munkáltató jogállása

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

III.20.

A munka díjazása és a munkabér védelme

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

III.27.

Rektori szünet

 

IV. 3.

Atipikus munkavégzési

Dr. Tománé dr. Szabó Rita

címzetes egyetemi docens

IV.10.

A társadalombiztosítás története, fogalma, a biztosítási rendszer jellemzői

A társadalombiztosítási jogviszony alanyai

 

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

IV. 17.

Ünnepnap

 

IV.24.

A járulékfizetés szabályainak rendszere

A társadalombiztosítási ellátásai

 

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

V.1.

Ünnepnap

 

V. 8.

A társadalombiztosítás előtti igényérvényesítés

Jogorvoslat

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

−        Gecséné-Tománé-Kenderes: Jogi alapismeretek II. Miskolc, 2012. Novotni Kiadó

−        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

 

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–         Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–         Prof. Dr. György Kiss – Doz. Dr. Gyula Berke: Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionwechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch?, in: Jahrbuch für Ostrecht, 2013/2, 356-375. pp

–         Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2017. január 26.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza