Munkajogi és TB jogi alapismeretek levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) MUNKAJOGI ÉS TB JOGI ALAPISMERETEK c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU811JFL2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak I. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens (100%)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkaerő piaci alapismeretek

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 15óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A jogi ismeretek tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a leendő szakmájukhoz kapcsolódó, a mindennapi életben elengedhetetlen jogintézményekkel, jogi alapfogalmakkal, mind a közjog, mind a magánjog területén..

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

  1. konzultáció  02.23.  Péntek    12.30 - 16.50 A1/307 dr. Jakab Nóra   (5 óra)

A társadalombiztosítás története, fogalma, a biztosítási rendszer jellemzői

A társadalombiztosítási jogviszony alanyai

A járulékfizetés szabályainak rendszere

A társadalombiztosítás ellátásai

A társadalombiztosítási eljárás

 

2. Konzultáció: 02.24.  Szombat    8.30 - 12.40 A1/307   dr. Jakab Nóra (5 óra)

A munkavégzésre irányuló jogviszonyok

A Munka Törvénykönyve általános rendelkezései

A munkaszerződés alanyai.

 A munkaviszony létesítése, módosítása, módosulása

A munkaidő, pihenőidő, szabadság rendszere.

A munka díjazása

3. Konzultáció: 03.10. Szombat    8.30 - 12.40 A1/307  dr. Jakab Nóra   (5 óra)

 

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

Kártérítési felelősség a munkajogban.

Atipikus munkavégzési viszonyok

Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A pótlási időszak végének pontos meghatározását minden félévben a tanulmányi időbeosztás tartalmazza. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

−       Gecséné-Tománé-Kenderes: Jogi alapismeretek II. Miskolc, 2012. Novotni Kiadó

−       Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

 

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–        Prof. Dr. György Kiss – Doz. Dr. Gyula Berke: Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionwechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch?, in: Jahrbuch für Ostrecht, 2013/2, 356-375. pp

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2018. január 26.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza