MUNKAJOGI ÉS TB JOGI ALAPISMERETEK nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) MUNKAJOGI ÉS TB JOGI ALAPISMERETEK c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU811JFN2

Jogi felsőoktatási szakképzés szak I. évf. Nappali tagozat

2015/2016. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens,

Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Prof. emeritus Dr. Prugberger Tamás Dsc. egyetemi tanár

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Dr. Tománé dr. Szabó Rita címzetes egyetemi docens

dr. Gecse Istvánné. egyetemi adjunktus

 név, beosztás)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkaerő piaci alapismeretek.

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy a Munkajog I. című tantárgy folytatatása, melyet az első félévben oktatott a tanszék. A tárgy megismertet a munkajogviszonyra vonatkozó főbb szabályokkal, valamint a közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó speciális ismeretekkel, kiemelve az eltéréseket a munkajogviszonytól.  A hallgatók megismerkedhetnek különösen a munkajogviszony megszüntetésével, a munkáltatói és a munkavállalói kártérítési felelősséggel, valamint a jogviták intézésének rendjével.  E tárgy mutatja be a társadalombiztosítási jog és a foglalkoztatáspolitika alapvető rendelkezéseit is, a munkajoghoz való viszonyukra is kitérően.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása (Hétfő 8-11. A/5 204)        

II. 8.

A munkajog kialakulása és történeti fejlődése, a munkajog helye a jogrendszerben

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

II. 15.

A munkavégzésre irányuló jogviszonyok, munkajog, közalkalmazotti és köztisztviselői jog

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

II.22.

A kollektív munkajog alapintézményei

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

II.29.

A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

III. 7.

A munkaszerződés alanyai, megkötése, módosítása

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

III.14.

Oktatási szünet

 

III.21.

A munkavállaló jogállása, a munkáltató jogállása

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

III.28.

Dékáni Szünet

 

IV.4.

A munka díjazása és a munkabér védelme

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

IV. 11.

Atipikus munkavégzési

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

IV.18.

A társadalombiztosítás története, fogalma, a biztosítási rendszer jellemzői

A társadalombiztosítási jogviszony alanyai

 

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

IV.25.

A járulékfizetés szabályainak rendszere

A társadalombiztosítási ellátásai

 

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

V. 2.

A társadalombiztosítás előtti igényérvényesítés

Jogorvoslat

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

V. 9.

Aláíráspótlás

dr. Gecse Istvánné.

egyetemi adjunktus

 

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

-        Gecséné-Tománé-Kenderes: Jogi alapismeretek II. Miskolc, 2012. Novotni Kiadó

-        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra: Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system

-        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

6.         Ajánlott irodalom

 

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–        Prof. Dr. György Kiss – Doz. Dr. Gyula Berke: Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionwechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch?, in: Jahrbuch für Ostrecht, 2013/2, 356-375. pp

–        Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp.

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza