Munkajog záróvizsgatételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási BA Alapszak

munkaügyi kapcsolatok szakirány

munkajog

Záróvizsga tételsor

2015/2016.

 

„A” tétel

 1. A munkajog fogalma és tárgya. A munkajog viszonya más jogterülethez. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése
 2. Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya.
 3. Az Mt. általános magatartási követelményei. A személyhez fűződő jogok védelme.
 4. A jognyilatkozatok. A jognyilatkozatok megtételének módja.
 5. Az érvénytelenség szabályozása.
 6. A munkaviszonyból származó igény elévülése. A munkaviszonyra vonatkozó szabályok.
 7.  A munkaviszony létesítésének kérdései, a munkaszerződés és a munkaviszony tartalmi elemeinek rendszere A munkáltató írásbeli tájékoztatásának tartalmi elemei. (Mt.).
 8. A közalkalmazotti jogviszony, létesítése, módosítása, módosulása.
 9. A közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítése, módosítása, módosulása.
 10. A próbaidő. A munkaviszony módosítása és módosulása (Mt.)
 11. A kötelezettségek  rendszere a munkajogban, a közalkalmazotti jogban, és a közszolgálati jogban. Az utasítási jog és az utasítás megtagadása. Mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól
 12. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás. A további munkavégzésre irányuló jogviszonyok (Mt.).
 13.  A munkaidő megállapítására vonatkozó szabályok. (Napi munkaidő, munkaidőkeret, munkaidő beosztás szabályai, rendkívüli munkaidő, ügyelet és készenlét)
 14.  A munkaidő megállapítására vonatkozó eltérő szabályok a Kjt-ben és a Kttv-ben.
 15. A pihenőidők rendszere és díjazása az Mt-ben, Kjt-ben, Kttv-ben.
 16.  A szabadság, betegszabadág, szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság szabályai az Mt.-ben.
 17. A szabadságra vonatkozó eltérő szabályok a Kjt-ben és a Kttv-ben.
 18. A munkabér fogalma, fajtái (alapbér, teljesítménybér, garantált bérminimum, kötelező legkisebb munkabér, bérpótlékok). Az alapbér megállapításának főbb szabályai.
 19. A távolléti díjra vonatkozó szabályok az Mt-ben. A díjazás szabályai munkavégzés hiányában.
 20. A rendkívüli munkaidőben végzett munka fogalma, és díjazása az Mt-ben.
 21. A munkabér védelme. A jogalap nélkül kifizetett munkabérre vonatkozó szabályok. A munkavállaló tartozásainak megtérítése. A munkabérből való levonás szabályai.
 22.  Előmeneteli és illetményrendszer szabályozása a Kjt-ben.
 23.  Előmeneteli rendszer szabályai a Kttv-ben.
 24. Az illetményrendszer szabályozása a Kttv-ben.

 

 

 

„B” tétel

 1. A kollektív munkaügyi vita. (Mt., Kjt.)
 2. A munkaügyi jogvita (Mt., Kjt., Kttv.).
 3. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai. I. (határozott idejű, részmunkaidős foglalkoztatás,)
 4. Az atipikus munkavégzési viszonyok eltérő szabályai. II. (egyszerűsített foglalkoztatás, vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok)
 5. A munkaerő kölcsönzés szabályai: a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevő közötti jogviszonyra vonatkozó rendelkezések.
 6. A munkaerő kölcsönzés szabályai: A kölcsönbeadó és munkavállaló, a kölcsönbevevő és munkavállaló közötti jogviszony szabályai.
 7. A távmunka szabályai.
 8. Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony jellemzői
 9. Munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodások (versenytilalmi megállapodás, tanulmányi szerződés)

10. A munkáltató személyében bekövetkező változás (a munkajogi jogutódlás) fogalma, szabályai , a munkáltató fizetésképtelensége

11.A munkavállaló kártérítési felelőssége (vétkességi alakzat)

12.A munkavállaló kártérítési felelőssége (vétkességre tekintet nélküli alakzat)

13.A munkáltató kártérítési felelőssége

14.A munkaviszony megszűnésének illetve megszüntetésének rendszere. A közös megegyezéses munkaviszony megszüntetés.

15.A felmondás elvei és általános szabályai

16.Azonnali hatályú felmondás elvei és szabályai

17.A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok (Mt.)

18.. A végkielégítés. Eljárás a munkaviszony megszűnése és a megszüntetése esetén..

19.A munkaviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei (Mt).

20.A közalkalmazotti jogviszony megszűnése és megszüntetése

21.A közszolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése

22.A fegyelmi felelősség  (Kttv.)

 

Vissza