Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU130MTN1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Hornyák Zsófia egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői (AJAMU131MTN1)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra gyakorlat/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkaügyi kapcsolatok alanyai, akik a munkaügyi érdekegyeztető tárgyalásokon szerepelnek és országos, valamint területi általános és ágazati/szakmai kollektív szerződéseket kötnek a munkáltató szövetségek, valamint a szakszervezetek vállalati szinten a szövetségek helyett pedig a munkáltató. Ezen kívül az üzemi alkotmányjog esetében a munkaügyi kapcsolatok szereplői az üzemi vezetés, valamint az üzemi tanács.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

J1TB

Csütörtök

10-12

A/6 22B

dr Hornyák Zsófia

 

           

Munkaügyi kapcsolatok általános kérdései, fogalma, kialakulása, szabályozás elvei, alanyai – kétoldalú és háromoldalú munkaügyi kapcsolatok.

A makroszintű érdekegyeztetés főbb jellemzői Magyarországon 1988-tól 1998 közepéig. Az OÉT és az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) felépítése, funkciói, szerepe a hazai Munkaügyi Kapcsolatok alakításában

A szakszervezet fogalma, kialakulása, trade unionok.

Szakszervezeti jogosítványok

Kollektív szerződés története, fogalma, szerepe Magyarországon I.

Kollektív szerződés története, fogalma, szerepe Magyarországon II.

A kollektív alku

A kollektív szerződéskötés szabályai

Az Európai Üzemi Tanács

A üzemi tanács szabályai Magyarországon

A sztrájk története Magyarországon. A sztrájk szabályozása

A kollektív munkaügyi vita szabályai

Munkaügyi kapcsolatok az EU szintjén I.

Munkaügyi kapcsolatok az EU szintjén II.

Munkaügyi kapcsolatok az EU szintjén III.

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

A gyakorlati órák során 1 zárthelyi dolgozat kerül megírásra (42. héten).

A gyakorlati órák alkalmával 100 pontot szerezhet meg a hallgató, amely a következőkből tevődik össze:

0-60 pont a zárthelyi eredménye

0-20 pont a gyakorlatokon való részvéten

0-20 pont kiadott otthoni írásbeli feladat teljesítése

 

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik

 

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

Tananyag:

  1. Jogszabályok:       

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

2        Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai – és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

3        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 2014.

4        Johen Tholen: Labour relation in Central Europe, Ashgate, 2007

5        Az előadások anyaga.

 

Ajánlott irodalom:

- Tóth Ferenc(szerk.): Bevezetés a Munkaügyi Kapcsolatokba.Egyetemi jegyzet. SZIE. Gödöllő. 2005. 298 o.

- Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.)

- Industrial Relation 2012,

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9994&langId=en,

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza