Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU130MTL1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Hornyák Zsófia egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői (AJAMU131MTL1)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 4 óra előadás/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont:1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkaügyi kapcsolatok alanyai, akik a munkaügyi érdekegyeztető tárgyalásokon szerepelnek és országos, valamint területi általános és ágazati/szakmai kollektív szerződéseket kötnek a munkáltató szövetségek, valamint a szakszervezetek vállalati szinten a szövetségek helyett pedig a munkáltató. Ezen kívül az üzemi alkotmányjog esetében a munkaügyi kapcsolatok szereplői az üzemi vezetés, valamint az üzemi tanács.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2016.10.22.

(Szombat)

   13.20 - 16.40

 A1/312

(4 óra)

 

Munkaügyi kapcsolatok gyakorlata

dr. Hornyák Zsófia

2016.11.11.

(Péntek)

  16 - 17

A1/307

(1 óra)

Munkaügyi kapcsolatok gyakorlata

dr. Hornyák Zsófia

 

 

 

-          Munkaügyi kapcsolatok általános kérdései, fogalma, kialakulása, szabályozás elvei, alanyai – kétoldalú és háromoldalú munkaügyi kapcsolatok.

-          A makroszintű érdekegyeztetés főbb jellemzői Magyarországon 1988-tól 1998 közepéig. Az OÉT és az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) felépítése, funkciói, szerepe a hazai Munkaügyi Kapcsolatok alakításában

-          A szakszervezet fogalma, kialakulása, trade unionok.

-          Szakszervezeti jogosítványok

-          Kollektív szerződés története, fogalma, szerepe Magyarországon

-          A kollektív alku

-          A kollektív szerződéskötés szabályai

-          Az Európai Üzemi Tanács

-          A üzemi tanács szabályai Magyarországon

-          A sztrájk története Magyarországon. A sztrájk szabályozása

-          A kollektív munkaügyi vita szabályai

-          Munkaügyi kapcsolatok az EU szintjén

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.         Kötelező tananyag

 

  1. Jogszabályok:       

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

2        Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai – és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

3        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 2014.

4        Johen Tholen: Labour relation in Central Europe, Ashgate, 2007

4. Az előadások anyaga.

 

6.         Ajánlott irodalom

- Tóth Ferenc(szerk.): Bevezetés a Munkaügyi Kapcsolatokba.Egyetemi jegyzet. SZIE. Gödöllő. 2005. 298 o.

- Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.)

- Industrial Relation 2012,

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9994&langId=en,

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza