Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU131MTL1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Munka- és Agrárjog Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkaügyi kapcsolatok alanyai és szereplői gyakorlat (AJAMU130MTL1)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkaügyi kapcsolatok alanyai, akik a munkaügyi érdekegyeztető tárgyalásokon szerepelnek és országos, valamint területi általános és ágazati/szakmai kollektív szerződéseket kötnek a munkáltató szövetségek, valamint a szakszervezetek vállalati szinten a szövetségek helyett pedig a munkáltató. Ezen kívül az üzemi alkotmányjog esetében a munkaügyi kapcsolatok szereplői az üzemi vezetés, valamint az üzemi tanács.

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

2016.09.10.

(szombat)

8:30-11:50

A/1. 310.

Munkaügyi kapcsolatok általános kérdései, fogalma, kialakulása, szabályozás elvei, alanyai.

Kétoldalú és háromoldalú munkaügyi kapcsolatok, a Munka Törvénykönyve munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó általános szabályai

A makroszintű érdekegyeztetés főbb jellemzői Magyarországon 1988-tól 1998 közepéig. Az OÉT és az Érdekegyeztető Tanács (ÉT) felépítése, funkciói, szerepe a hazai Munkaügyi Kapcsolatok alakításában

Országos és ágazati érdekegyeztetés Magyarországon napjainkban

 

Dr. Jakab Nóra

2016.09.16.

(péntek)

12:30-15:50

A/1. 11.

A szakszervezet fogalma, kialakulása, szakszervezeti jogosítványok

A kollektív szerződés történeti kérdései

A kollektív szerződés szabályai a Munka Törvénykönyve alapján

 

Dr. Jakab Nóra

 

2016.10.07.

(péntek)

12:20-14:00

A/1 311.

Az Európai Üzemi Tanács szabályai

Az üzemi tanács szabályai Magyarországon

A sztrájk története Magyarországon. A sztrájk szabályozása

A kollektív munkaügyi vita szabályai

 

Dr. Jakab Nóra

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

.

 

Tananyag:

  1. Jogszabályok:       

- A Munka Törvénykönyvéről szóló, 2012. évi I. tv.

- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- A Közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1992. évi XXXIII. tv.

2        Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai – és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

3        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 2014.

4        Johen Tholen: Labour relation in Central Europe, Ashgate, 2007

5        Az előadások anyaga.

 

Ajánlott irodalom:

- Tóth Ferenc(szerk.): Bevezetés a Munkaügyi Kapcsolatokba.Egyetemi jegyzet. SZIE. Gödöllő. 2005. 298 o.

- Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései (Novotni Kiadó, Miskolc, 2007.)

- Industrial Relation 2012,

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9994&langId=en,

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső gyakorlaton kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza