Nyugdyjbiztosítási jog levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Nyugdíjbiztosítási jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU151MTL5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTL4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a biztosítási jogviszony alanyaival, a jogviszony létrejöttének a szabályaival, és tárgyával. E körben részletesen megismerik az ellátások egyes fajtáit és a folyósítás feltételeit, valamint a vonatkozó bírói és nyugdíjbiztosítási gyakorlatot. A tárgy bemutatja nyugdíjbiztosítási rendszerek típusait, a felosztó-kirovó elven, a tőkefedezeti elven alapulót, valamint az ún. vegyes rendszer sajátosságait is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

2015.10.30. 

(péntek)

14:20- 17:40

(4 óra)

A1/309    

  1. A nyugdíjbiztosítás története

A nyugdíjbiztosítás alapelvei.

A Nyugdíjbiztosítás Igazgatási szervei és az ellátások rendszere,

Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő. Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke.

Előadó:

dr. Gecse Istvánné

 
 
 
 

2015.11.14.

(szombat)

8:30-11:50

A1/317     (4 óra)

Az özvegyi nyugdíj. Az árvaellátás és a szülői nyugdíj.

 Rehabilitációs ellátás.   Rokkantsági ellátás.

 A korhatár előtti ellátás feltételei.. Szolgálati járadék.

Előadó:

dr. Gecse Istvánné

 

2015.11.20.

(péntek)

14.20 - 17.40

A1/309    

Jogalap nélkül kifizetett nyugellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.

A jogszerűen kifizetett nyugellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben)

 

Nyugellátás igénylése és folyósítása. Jogorvoslati eljárás a nyugdíjbiztosítási ellátások és megtérítési igény tekintetében

 

A nyugdíjbiztosítás gyakorlati szabályai I

A nyugdíjbiztosítás gyakorlati szabályai II.

Előadó:

dr. Gecse Istvánné

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2015. szeptember 2.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza