Nyugdíjbiztosítási jog nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Nyugdíjbiztosítási jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU151MTN5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus

                                   dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a biztosítási jogviszony alanyaival, a jogviszony létrejöttének a szabályaival, és tárgyával. E körben részletesen megismerik az ellátások egyes fajtáit és a folyósítás feltételeit, valamint a vonatkozó bírói és nyugdíjbiztosítási gyakorlatot. A tárgy bemutatja nyugdíjbiztosítási rendszerek típusait, a felosztó-kirovó elven, a tőkefedezeti elven alapulót, valamint az ún. vegyes rendszer sajátosságait is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Hétfő 10-12 A/6 203 

2014. 09. 08.

  1. A nyugdíjbiztosítás története

dr. Mélypataki Gábor

2014. 09. 15

A nyugdíjbiztosítás alapelvei.

 

dr. Mélypataki Gábor

2014. 09. 22.

A Nyugdíjbiztosítás Igazgatási szervei és az ellátások rendszere, a korhatár előtti ellátás feltételei.

 

dr. Gecse Istvánné

2014. 09. 29.

Az öregségi nyugdíj feltételei. A szolgálati idő. Az öregségi nyugdíj számítása és mértéke.

 

dr. Gecse Istvánné

2014. 10. 06.

Az özvegyi nyugdíj.

 

dr. Gecse Istvánné

2014. 10. 13.

Az árvaellátás és a szülői nyugdíj.

dr. Gecse Istvánné

2014. 10. 20.

Dékáni szünet

 

 

2014. 10. 27.

Jogalap nélkül kifizetett nyugellátás visszafizetésének és megtérítésének feltétele.

A jogszerűen kifizetett nyugellátás megtérítése (foglalkoztatóval és harmadik személlyel szemben)

dr. Gecse Istvánné

2014. 11. 03.

Nyugellátás igénylése és folyósítása. Jogorvoslati eljárás a nyugdíjbiztosítási ellátások és megtérítési igény tekintetében

dr. Gecse Istvánné

2014. 11. 10.

Nyugdíj koordináció

Prof. Dr. Prugberger Tamás

dr. Mélypataki Gábor

2014.11.17.

A nyugdíjbiztosítás gyakorlati szabályai

dr. Gecse Istvánné

2014.11.24.

Rehabilitációs ellátás

dr. Gecse Istvánné

2014. 12. 01

Rokkantsági ellátás

dr. Gecse Istvánné

2014.12. 08

Aláírás pótlás

dr. Gecse Istvánné

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2014. július 11.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza