Participáció intézményei levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Participáció intézményei c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU141MTL5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTL4

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 8 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a munkavállalói részvétel fogalmának megértésére, az üzemi alkotmányjog szervezetének, a jog- és hatáskörök szabályainak megismerésére, ide tartoznak még az európai üzemi tanács kérdései is.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2016.11.12. (szombat)

12.20 - 15.40e A1/311    

(4 óra)

A participáció alapkérdései és intézményei.

Az üzemi alkományjog és az üzemi tanács rendszer kiépítése Magyarországon.

Az üzemi tanács I: Általános szabályok, választás, érvényesség, eredményesség, szervezete

Az üzemi tanács II.: Működése, jogosítványai, visszahívása, megszűnése, tagok jogállása.

Közalkalmazotti tanács

Az üzemi tanácsok kapcsolatai

A munkáltatók részvétele a munkáltató irányításában

 

Dr. Rácz Zoltán

2016.12.03. (szombat)

12.20 - 15.40e A1/308

(4óra)

 

Participáció intézményei az Európai Unióban (az Európai Üzemi Tanács, üzemi tanácsrendszer nyugat-európai államokban)

 

 

Dr. Rácz Zoltán

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

- Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

- Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza