Participáció intézményei nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Participáció intézményei c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU141MTN5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Kenderes György (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a munkavállalói részvétel fogalmának megértésére, az üzemi alkotmányjog szervezetének, a jog- és hatáskörök szabályainak megismerésére, ide tartoznak még az európai üzemi tanács kérdései is.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

           

Hétfő 15-17 A/1 314.

2016. 09.05.

A munkavállalói részvétel, a participáció fogalma. Az üzemi alkotmány gondolata és az üzemi tanácsrendszer lényege.

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 09. 12.

A participáció nyugat-európai modelljei I.

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 09. 19..

A participáció nyugat-európai modelljei II.

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 09. 26.

Az Európai üzemi tanácsi szabályozás kialakulása

 Az üzemi alkotmányjog és az üzemi tanácsi rendszer kiépítése Magyarországon.

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 10. 03.

Az Európai Üzemi Tanács szabályai

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 10.10

Az üzemi tanács I: Általános szabályok, választás, érvényesség, eredményesség, szervezete

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 10.17

Az üzemi tanács II.: Működése, jogosítványai, visszahívása, megszűnése, tagok jogállása.

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 10.24.

Közalkalmazotti tanács

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 10.31.

Pihenőnap

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 11.07.

Az üzemi tanácsok kapcsolatai

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 11.14.

A munkáltatók részvétele a munkáltató irányításában

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 11.21.

A munkavállalói pénzügyi participáció

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 11.29

Participáció az EU munkajogában I

előadó:

Rácz Zoltán

2016. 12. 05.

Aláírás

előadó:

Rácz Zoltán

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

- Prugberger T. - Kenderes Gy. – Mélypataki G.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlító jogi elemzése Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

- Prugberger Tamás- Nádas György (Szerk.): Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog, Wolters Kluwer, Budapest, 2015

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza