Strukturális alapok levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Strukturális alapok c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU137MTL4

MTB szak levelező tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU136MTL3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy bemutatja a strukturális alapok kialakulását, és legfontosabb elméleti kérdéseit. Az alapokhoz kapcsolódó szervezetrendszert, és eljárási szabályokat, valamint néhány, a szak fő profiljába tartozó támogatást.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

2018. III. 24. (szombat) 10.10-13.30-ig – A/1. 309. - Dr. Olajos István – 4 óra

            A Strukturális Alapok elméleti kérdései

A Strukturális Alapok történeti kérdései

Az Európai Szociális Alap

Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap

2018. IV. 20. (péntek) 14.10-17.30-ig – A/1. 308. - Dr. Olajos István – 4 óra

A Kohéziós Alap

A kiemelt támogatások speciális szabályai

A Strukturális Alapok felhasználásának általános eljárási szabályai.

A közjogi szerződések elmélete.

A támogatási szerződés.

 

2018. V. 12. (szombat) 8.30-11.50-ig – A/1. 307. - Dr. Olajos István – 4 óra

A Strukturális Alapok intézményrendszere

A Strukturális Alapok költségvetési rendszere

Az új támogatás időszak strukturális támogatásai

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató kettőnél több előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

-      Csák-Olajos-Szilágyi: Gazdasági és társadalmi kohézió politikája az EU-ban és Mo-on (Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.)

-      Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, III. rész: Az energetikai strukturális támogatások (125-199.o.), Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

-      RodrÍguez-Pose, Andrés, and Ugo Fratesi: „Between development and social policies: the impact of European Structural Funds in Objective 1 regions.” Regional Studies, 2004

 

6.    Ajánlott irodalom

-      Kengyel Ákos: Az Európai Unió közös politikái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

-      Juhász Tamás: Kohéziós politika: alamizsna helyett befektetés? Európai tükör, 2012.

-      Bachtler, J. F., and Irene McMaster: „EU Cohesion policy and the role of the regions: investigating the influence of Structural Funds in the new member states.” Environment and Planning C: Government and Policy, 2007

 

 

Miskolc, 2018. február 8.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza