Struktúrális alapok nappali

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Strukturális alapok c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU137MTN4

MTB szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU136MTN3 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tantárgy bemutatja a strukturális alapok kialakulását, és legfontosabb elméleti kérdéseit. Az alapokhoz kapcsolódó szervezetrendszert, és eljárási szabályokat, valamint néhány, a szak fő profiljába tartozó támogatást.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadás ideje és helye: Szerda 8-10-ig – A/6. 117/A.

 

 

II. 14. A Strukturális Alapok elméleti kérdései

II. 21. A Strukturális Alapok történeti kérdései

II. 28. Az Európai Szociális Alap

III. 7. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, A Kohéziós Alap. A kiemelt támogatások speciális szabályai

III. 14. A Strukturális Alapok felhasználásának általános eljárási szabályai.

III.21. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és legfontosabb támogatásai. (2007-2013)

III.28 A új Széchényi terv és támogatásai (2010-2019)

IV. 4. – Dékáni szünet

IV.11. A pénzügyi lehívás kérdései

IV. 18. A közjogi szerződések elmélete. A támogatási szerződés

IV. 25. EU 2020 főbb jellemzői,és támogatásai ( 2014-2020)

V. 2. A Strukturális Alapok költségvetési rendszere

V. 9. A Strukturális Alapok pénzügyi rendszerei

V.16. A félév elismerése

 

 3.   Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

Az előadások látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy előadásvázlatai az előadás hetében az edu.uni-miskolc.hu/edu oldalról a Strukturális Alapok tárgy menüpont alól letölthető. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése ötfokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

-      Csák-Olajos-Szilágyi: Gazdasági és társadalmi kohézió politikája az EU-ban és Mo-on (Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.)

-      Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, III. rész: Az energetikai strukturális támogatások (125-199.o.), Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

-      RodrÍguez-Pose, Andrés, and Ugo Fratesi: „Between development and social policies: the impact of European Structural Funds in Objective 1 regions.” Regional Studies, 2004

- Miniszterelnökség: Kohéziós politikai alapismeretek 2018

Miniszterelnökség: Kiválasztási eljárások modul 2018

6.    Ajánlott irodalom

-      Kende Tamás: Bevezetés az Eu poltikáiban- Állami támogatás politika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018.

-      Juhász Tamás: Kohéziós politika: alamizsna helyett befektetés? Európai tükör, 2012.

-      Bachtler, J. F., and Irene McMaster: „EU Cohesion policy and the role of the regions: investigating the influence of Structural Funds in the new member states.” Environment and Planning C: Government and Policy, 2007

 

 

Miskolc, 2018. január 31.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza