Struktúrális alapok nappali

 

Tantárgyi tematika

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

 

A Strukturális alapok c. tantárgyból

 

 tárgykód: AJAMU137MTN4

 

MTB szak nappali tagozat

 

2014/2015. tanév II. félév

 

 

 

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

 

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi tanszék

 

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

 

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU136MTN3 ai

 

Egyidejű felvétel: -

 

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

 

Számonkérés módja: kollokvium

 

Kreditpont: 4

 

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

       A tantárgy bemutatja a strukturális alapok kialakulását, és legfontosabb elméleti kérdéseit. Az alapokhoz kapcsolódó szervezetrendszert, és eljárási szabályokat, valamint néhány, a szak fő profiljába tartozó támogatást.

 

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

 

Az előadás ideje és helye: Hétfő 10-12-ig – XIX. ea.

 

 

 

 

 

II. 9. A Strukturális Alapok elméleti kérdései

 

II. 16. A Strukturális Alapok történeti kérdései

 

II. 23. Az Európai Szociális Alap

 

II. 30. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, A Kohéziós Alap. A kiemelt támogatások speciális szabályai

 

III. 9. A Strukturális Alapok felhasználásának általános eljárási szabályai.

 

III.16 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és legfontosabb támogatásai. (2007-2013)

 

III.23 A új Széchényi terv és támogatásai (2010-2013)

 

III: 30 A pénzügyi lehívás kérdései

 

IV. 6 Állami ünnep

 

IV. 13. . A közjogi szerződések elmélete. A támogatási szerződés

 

IV. 20. EU 2020 főbb jellemzői,és támogatásai ( 2014-2020)

 

IV. 27 . A Strukturális Alapok költségvetési rendszere

 

V. 4. A Strukturális Alapok pénzügyi rendszerei

 

V.13 A félév elismerése

 

 3.   Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

 

Az előadások látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

 

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

-          Csák-Olajos-Szilágyi: Gazdasági és társadalmi kohézió politikája az EU-ban és Mo-on (Novotni Kiadó, Miskolc, 2009.)

 

-          Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, III. rész: Az energetikai strukturális támogatások (125-199.o.), Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

 

-          RodrÍguez-Pose, Andrés, and Ugo Fratesi: „Between development and social policies: the impact of European Structural Funds in Objective 1 regions.” Regional Studies, 2004

 

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

-          Kengyel Ákos: Az Európai Unió közös politikái. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

 

-          Juhász Tamás: Kohéziós politika: alamizsna helyett befektetés? Európai tükör, 2012.

 

-          Bachtler, J. F., and Irene McMaster: „EU Cohesion policy and the role of the regions: investigating the influence of Structural Funds in the new member states.” Environment and Planning C: Government and Policy, 2007

 

 

 

 

 

Miskolc, 2015. február 5.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza