Szakigazgatás 2 gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Szakigazgatási gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU107ISZN5

Igazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Csák Csilla, egyetemi docens

                                 Dr. Szilágyi János Ede, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: AJKOI107ISZN4 jegy

Egyidejű felvétel: AJAMU106ISZN5

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az óra keretében a hallgató megismerheti a földügyi, támogatási, élelmiszerlánc, növényegészségügyi, állategészségügyi, erdészeti, vízügyi szakigazgatás gyakorlati jellegű feladatit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

A szakigazgatás gyakorlat II. témaköreihez kapcsolódó feladatok kiosztása, az egyéni felkészülés módszertanának ismertetése

Mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének gyakorlati kérdései, szerződés elemzés

Mezőgazdasági földek tulajdonszerzésének bírósági határozatainak elemzése

Földhasználati szerződések elemzése

Földhasználat engedélyezésének áttekintése

Ingatlannyilvántartási eljárás kezdeményezésének okiratai

Ingatlannyilvántartási eljárás határozatai

Szövetkezet alapításának menete

Szövetkezeti jogviszonyok esetjogának elemzése

Támogatási kérelem alapvető kérdései, támogatási eljárás határozatai

Élelmiszerlánc ellenőrzés jegyzőkönyvei

Élelmiszerlánc ellenőrzés esetjogának elemzése

Természetvédelem – állatvédelem –növényvédelem kapcsolata és gyakorlata

A vízvédelem gyakorlati kérdései

A földvédelem gyakorlati kérdései

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz. A gyakorlatokon való részvétel ellenőrzése a gyakorlatvezető hatásköre.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgy gyakorlati jeggyel zárul, amihez két zárthelyi dolgozat megírása (a 42. és a 48. naptári héten), és a gyakorlatvezető által meghatározott feladat elkészítése szükséges.

Teljesítményértékelés:

- 60% (zárthelyi dolgozatok 30-30%)

- 30% (gyakorlati feladat)

- 10% (órai munka)

       Összesen: 100%

 

5.    Kötelező tananyag

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az Európai Unió keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010. alábbi fejezetei:

  1. rész Agrárjog elmélete

IV. fejezet: Magyar földtulajdoni és földhasználati struktúra

V. fejezet Agrárjogi földnyilvántartások

VIII. fejezet Integrátori szervezetek az agráriumban

IX. fejezet Köztestületek az agrár –és vidékfejlesztésben

XI. fejezet Agrárium adójogi szabályozása

XII. fejezet Az agrárhitelezés pénzügyi intézményrendszere

XII. fejezet Agrártámogatások

XIV fejezet  Élelmiszerlánc jogi rendszere

XV. fejezet Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek fejlesztését és minőségét ösztönző jogintézmények

Olajos István: Támogatási jogunk és a megújult energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom                         

Csák-Olajos-Szilágyi: Vidékfejlesztési politika és támogatásának joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2008.

Csák Csilla: A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Szilágyi János Ede: Vízjog: Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2013.

Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

Egyéb tudnivalók:

 

Gyakorlati csoportbeosztás:

 

Isz. 1.

Szerda

16-18-ig

A/1. 326.

Dr. Szilágyi János Ede e. docens

Isz. 2.

Szerda

14-16-ig

A/1. 309.

Dr. Szilágyi János Ede e. docens

 

 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2014. szeptember 4.

 

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza