Szociális és családtámogatások joga gyakorlat levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális és családtámogatások joga c. tantárgyból

Tárgykód: AJAMU153MTL5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán PhD. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Mélypataki Gábor PhD. egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTL4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A tárgy célja, hogy bemutassa a szociális törvény és a családi támogatásokról szóló törvény alapján az ellátások fajtáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

17.09.23

Szombat

 8.30 - 11.50 A1/309  

  (4 óra)

Bevezetés, alaprendelkezések

Pénzbeli ellátások I. (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása)

Pénzbeli ellátások II. (ápolási díj, települési támogatás)

Alapszolgáltatások I. (falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés)

Előadó:

dr. Mélypataki Gábor

17.10.14.

Szombat

  8.30 - 11.50 A1/308    

(4 óra)

Természetbeni ellátások

Alapszolgáltatások II. (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás)

Szakosított ellátási formák I. – ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona

Szakosított ellátási formák II. – rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok

A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek – ellátási kötelezettség terjedelme, megvalósítása, szolgálatszervezési koncepció, a fenntartók feladata

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények esetében az intézményi jogviszony keletkezése, a térítési díj és a szerződéses szociális ellátások

 

Előadó:

dr. Mélypataki Gábor

17.11.10. Péntek

  12.30 - 15.50

 A1/309    

(4 óra)

A családi pótlék szabályai, a gyermekgondozási támogatás szabályai, az anyasági támogatás szabályai

A családtámogatási ellátásokra vonatkozó hatásköri és eljárási szabályok, jogalap nélkül igénybe vett ellátások szabályai

A szociális és családi támogatások gyakorlati szabályai

A szociális és családi támogatások szabályai az egyes európai országokban

 

Előadó:

dr. Mélypataki Gábor

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-          Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

-          Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2015, Penta Unió, Budapest, 2015

-          Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf

-          Papp Andrea- Orbán Zsófia – Családtámogatási kézikönyv, Complex, Budapest, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

 

–        Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

 

Jogszabályok:

- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

- a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv.

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997: XXXI. törvény

 

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 22.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza