Szociális és családtámogatások joga gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális és családtámogatások joga gyakorlat c. tantárgyból

Tárgykód: AJAMU154MTN5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán PhD. egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Hornyák Zsófia egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTN4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja, hogy bemutassa a szociális törvény és a családi támogatásokról szóló törvény alapján az ellátások fajtáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

J3Tb1

Szerda

10-12

A/6 203

dr. Hornyák Zsófia

 

 

 

Pénzbeli ellátások I.

-          időskorúak járadéka

-           aktív korúak ellátása

  1.  

Pénzbeli ellátások II.

-          lakásfenntartási támogatás,

-           ápolási díj,

-           önkormányzati segély

 

Alapszolgáltatások I.

-          falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

-           étkeztetés,

-           házi segítségnyújtás,

-           családsegítés

Alapszolgáltatások II.

-          jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

-           közösségi ellátások,

-           támogató szolgáltatás,

-           utcai szociális munka,

-           nappali ellátás

 

Szakosított ellátási formák I. – ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona

 

Szakosított ellátási formák II. – rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok

A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek – ellátási kötelezettség terjedelme, megvalósítása, szolgálatszervezési koncepció, a fenntartók feladata

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények esetében az intézményi jogviszony keletkezése, a térítési díj és a szerződéses szociális ellátások

A családi pótlék szabályai

 A gyermekgondozási támogatás szabályai.

 Az anyasági támogatás szabályai

 

 

A családtámogatási ellátásokra vonatkozó hatásköri és eljárási szabályok.

 Jogalap nélkül igénybe vett ellátások szabályai

 

A szociális és családi támogatások gyakorlati szabályai

A szociális és családi támogatások szabályai az egyes európai országokban

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 

A gyakorlati órák során 2 zárthelyi dolgozat kerül megírásra (44. és 47. héten).

A gyakorlati órák alkalmával 100 pontot szerezhet meg a hallgató, amely a következőkből tevődik össze:

0-60 pont a két zárthelyi eredménye

0-20 pont a gyakorlatokon való részvéten

0-20 pont kiadott otthoni írásbeli feladat teljesítése

 

Az értékelés 5 fokozatú skálán történik

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2014. július 10.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza