Szociális és családtámogatások joga záróvizsgafelkészítő nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális és családtámogatások joga záróvizsgafelkészítő c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU161MTN6

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens.(név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd (név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: aláírás (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 0 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja, hogy a III. évfolyamos hallgatók záróvizsgára való felkészülésének elősegítése, az elméleti anyag és a hatályos tételes jogi szabályok szisztematikus összefoglalása

A tantárgy célja, hogy átfogóan ismertesse a szociális és családtámogatásokra vonatkozó szabályokat. Így a hallgatók összefoglaló ismereteket szereznek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, az intézményi ellátásokról, a családi pótlékról és az igénylés szabályairól.

2.    A tantárgy tematikus leírása

Hétfő 14-16 A/1 308

           

II. 9.

A szociális törvény pénzbeli ellátásainak változásai I.

előadó:

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

 

II.16.

A szociális törvény pénzbeli ellátásainak változásai II.

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

II. 23.

A szociális törvény természetbeni ellátásainak változásai

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

III. 2.

Alapszolgáltatások

dr. Mélypataki Gábor

 egyetemi tanársegéd

III. 9.

Szakosított ellátási formák

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

III. 16.

Változások a családtámogatások körében

dr. Mélypataki Gábor

egyetemi tanársegéd

 

 

(A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

(jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A Tantárgyból nincs külön  vizsga.

(aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2014. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza