Szociális és Családtámogatások jogga Záróvizsgatételsor

Munkaügyi és Társadalombiztosítási Igazgatási  BA Alapszak

Társadalombiztosítási szakirány

 

Szociális és családi támogatások joga

 

Záróvizsga tételsor

2015/2016.

 

 1. A szociális ellátások jellemzői, alapelvek, alapfogalmak.
 2. A szociális törvény pénzbeli ellátásai I. (időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása)
 3.  A szociális törvény pénzbeli ellátásai II (ápolási díj, települési támogatás)
 4. A szociális törvény természetbeni ellátásai I. (köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság)
 5. Alapszolgáltatások I. (falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés)
 6. Alapszolgáltatások II. (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás)
 7. Szakosított ellátási formák I. – ápolást, gondozást nyújtó intézmények: idősek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona
 8. Szakosított ellátási formák II. – rehabilitációs intézmények, támogatott lakhatás
 9. Szakosított ellátási formák III - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, intézmények integrált formában történő működtetése
 10. A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek – ellátási kötelezettség terjedelme, megvalósítása, szolgálatszervezési koncepció, a fenntartók feladata
 11. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények esetében az intézményi jogviszony keletkezése, a térítési díj
 12. A személyes gondoskodást nyújtó intézményekben élők jogainak gyakorlása – házirend, fórumrendszer, ellátottjogi képviselő 
 13. A családtámogatások alapelvei, családtámogatási ellátások rendszere és az anyasági támogatás szabályai
 14. Családtámogatási ellátási formák I. – a családi pótlék szabályai
 15. Családtámogatási ellátási formák II. – a gyermekgondozási támogatás szabályai (GYES, GYET)
 16. A családtámogatási ellátásokra vonatkozó hatásköri és eljárási szabályok, jogalap nélkül igénybe vett ellátások szabályai

 

Miskolc, 2016. március 03.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza