Szociális jog levelező

T

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Szociális jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU279L7

Jogász osztatlan szak IV. évf. Levelező tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója:   Dr. Tóth Hilda egyetemi docens (3 óra)

                                   Dr. Stadinger Csaba (meghívott előadó, 2 óra)

                                   Dr. Dezse Tivadar (meghívott előadó-5 óra)

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU279L6

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat egyrészt a társadalombiztosítási ellátások rendszerével, másrészt a segélyezési alapú ellátásokkal. A társadalombiztosítási rendszeren belül ismereteket nyújt a tárgy az egészségbiztosítás, a balesetbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás rendszerére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

17.11.10.

Péntek

14.10 - 18.20

XXI. ea.

(5 óra)

 

Szociális jog, szociális biztonság, védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai. A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei, alanyai, szervezeti felépítése.. Az egészségügyi szolgáltatások rendszere. Az egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai.

A munkaügyi felügyeleti igazgatás. A munkavédelem. A foglalkoztatáspolitika kérdései. A családtámogatás rendszere.

17.11.25.

Szombat

14.10 - 18.20

XX. ea.

(5 óra)

 

A nyugdíjbiztosítási ellátások. Balesethez és rokkantsághoz kapcsolódó ellátások A társadalombiztosítás finanszírozása, igényérvényesítés, felelősség és jogorvoslat. A társadalombiztosítás koordinációja

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

-          Tóth Hilda (szerk.) Szociális jog – TB jog. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

-          Jakab Nóra: Munkavédelem, különös tekintettel a felelősségi kérdésekre. Bíbor Kiadó Miskolc 2016.

-          Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p

-          Jakab Nóra-Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociális biztonság nemzetközi kérdései. Bíbor Kiadó Miskolc, 2016.

6.    Ajánlott irodalom

-          Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

-          Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016

-          Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 21.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza