Szociális jog nappali

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Szociális jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU279N7

Jogász szak IV. évf. Nappali tagozat

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Tóth Hilda (PhD.) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója:   Dr. Mélypataki Gábor (PhD.) egyetemi tanársegéd

                                   Dr. Tóth Hilda (PhD.) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: - Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat egyrészt a társadalombiztosítási ellátások rendszerével, másrészt a segélyezési alapú ellátásokkal. A társadalombiztosítási rendszeren belül ismereteket nyújt a tárgy az egészségbiztosítás, a balesetbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás rendszerére.

Az előadások ideje, helye: szerda 12-14. XVIII. ea.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

2017. 09. 13.

Szociális jog, szociális biztonság, védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai

Tóth Hilda

2017. 09. 20.

Sportnap

-

2017. 09. 27.

A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei, alanyai, szervezeti felépítése

Mélypataki Gábor

2017. 10. 4.

Az egészségügyi szolgáltatások rendszere

Tóth Hilda

2017. 10. 11.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.

Tóth Hilda

2017. 10.18.

Balesethez és rokkantsághoz kapcsolódó ellátások.

Az egészségkárosodott személyek járadéka. A rehabilitációs járadék

Mélypataki Gábor

2017. 10.25.

A nyugdíjbiztosítási ellátásai.

Tóth Hilda

2017. 11.01..

Ünnepnap

-

2017. 11.08.

A társadalombiztosítás finanszírozása, igényérvényesítés, felelősség és jogorvoslat

Tóth Hilda

2017. 11.15.

Családtámogatási ellátások rendszere. A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései.

Mélypataki Gábor

2017. 11.22.

A munkaügyi felügyeleti igazgatás.

Mélypataki Gábor

2017. 11.29.

A munkavédelem.

Tóth Hilda

2017. 12. 06.

A foglalkoztatáspolitika rendszere.

Tóth Hilda

2017. 12.13.

Ítélkezési gyakorlat a társadalombiztosítási jogviszonyokban. Aláírás pótlás

Tóth Hilda Mélypataki Gábor

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

-          Tóth Hilda (szerk.) Szociális jog – TB jog. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

-          Jakab Nóra: Munkavédelem, különös tekintettel a felelősségi kérdésekre. Bíbor Kiadó Miskolc 2016.

-          Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p

-          Jakab Nóra-Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociális biztonság nemzetközi kérdései. Bíbor Kiadó Miskolc, 2016.

6.    Ajánlott irodalom

-          Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

-          Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016

-          Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Miskolc, 2017. augusztus 21.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza