Szociális jog nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális jog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU279N7

Jogász szak IV. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus

                                    Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

                                    Dr. Jakab Nóra egyetemi docens

                                    Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

                                   

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

      

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat egyrészt a társadalombiztosítási ellátások rendszerével, másrészt a segélyezési alapú ellátásokkal. A társadalombiztosítási rendszeren belül ismereteket nyújt a tárgy az egészségbiztosítás, a balesetbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás rendszerére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

Szerda 12-14. XIX. ea.

2016. 09. 07.

Szociális jog, szociális biztonság, védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai

Tóth Hilda

2016. 09. 14.

A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei, alanyai, szervezeti felépítése

 

Jakab Nóra

2015. 09. 21.

Oktatási szünet

 

2016.09.28.

Az egészségügyi szolgáltatások rendszere

Tóth Hilda

2016. 10. 05.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.

Gecse Istvánné

2016. 10. 12.

Balesethez és rokkantsághoz kapcsolódó ellátások.

Az egészségkárosodott személyek járadéka. A rehabilitációs járadék

Gecse Istvánné

2016.10.19.

A nyugdíjbiztosítási ellátásai.

 

Gecse Istvánné

2016.10.26.

A társadalombiztosítás finanszírozása, igényérvényesítés, felelősség és jogorvoslat

 

Gecse Istvánné

2016. 11.02.

Rektori szünet

 

2016. 11. 09

Családtámogatási ellátások rendszere

 

Jakab Nóra

2016. 11. 16

A munkaügyi felügyeleti igazgatás.

 

 

 

Rácz Zoltán

2016.11.23.

 

A munkavédelem

 

Rácz Zoltán

2016.11.30.

 

A foglalkoztatáspolitika rendszere

 

 

Tóth Hilda

2015. 12. 07.

A társadalombiztosítás koordinációja az Európai Unióban

Prugberger Tamás

 

(A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-          Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

-          Jakab Nóra – Rácz Zoltán – Prugberger Tamás: Szociális jog I. Európai és magyar foglalkoztatás támogatási - és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2013; 150 p

-          Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás, Penta Unió, 2016

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.    Ajánlott irodalom

 

-          Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

-          Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016

-          Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza