Szociális jog levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális jog c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU146MTL5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat egyrészt a társadalombiztosítási ellátások rendszerével, másrészt a segélyezési alapú ellátásokkal. A társadalombiztosítási rendszeren belül ismereteket nyújt a tárgy az egészségbiztosítás, a balesetbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás rendszerére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

2016.10.01.

(Szombat)

   12.20 - 15.40 A1/311

(4 óra)

 

Tóth Hilda

Szociális jog, szociális biztonság, védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai

A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei, alanyai, szervezeti felépítése.

Az egészségügyi szolgáltatások rendszere

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.

 

 

2016.10.08.

(Szombat)

    8.30 - 11.50 A1/307    

(4 óra)

Gecse Istvánné

A nyugdíjbiztosítási ellátások.

Balesethez és rokkantsághoz kapcsolódó ellátások.

 

A társadalombiztosítás finanszírozása, igényérvényesítés. Visszafizetési és megtérítési igény.

Baleset, üzem baleset, foglalkozási megbetegedés. A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok

 

 

2016.10.22.

(Szombat)

   12.20 - 15.40 A1/311   

(4 óra)

Jakab Nóra

Prugberger Tamás

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátása

A társadalombiztosítás koordinációja az Európai Unióban

Kitekintés az Európai Unió egyes tagállamainak szociális jogi rendszerének szabályozására

 

 

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

 

 

 

5.    Kötelező tananyag

 

-          Gecse Istvánné – Jakab Nóra – Prugberger Tamás – Tóth Hilda – Varga Zoltán: Szociális jog – TB jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

-          Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2016, Penta Unió, Budapest, 2016

-          Hoffman István: Bevezetés a szociális jogba, ELTE –EÖTVÖS Kiadó, 2015

 

6.    Ajánlott irodalom

 

-          - Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

-          - Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

-          - Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza