Szociális jog nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociális jog c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU146MTN5

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus

                                 Prof. Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár

                                 dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

A tárgy célja megismertetni a hallgatókat egyrészt a társadalombiztosítási ellátások rendszerével, másrészt a segélyezési alapú ellátásokkal. A társadalombiztosítási rendszeren belül ismereteket nyújt a tárgy az egészségbiztosítás, a balesetbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás rendszerére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

           

Szerda 13-16 XV. ea.

2015. 09. 09.

  1. Szociális jog, szociális biztonság, védelem fogalma. A magyar társadalombiztosítási rendszer kialakulása, fejlődésének főbb állomásai

Dr. Gecse Istvánné

2015. 09. 16.

A társadalombiztosítás rendszere, alapelvei, alanyai, szervezeti felépítése.

Dr. Gecse Istvánné Gábor

2015. 09. 23.

OKtatási szünet -Egyetemi Sportnap

2015. 09. 30.

Az egészségügyi szolgáltatások rendszereAz egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai.

 

Dr. Gecse Istvánné

2015. 10. 07.

A nyugdíjbiztosítási ellátások.

Dr. Gecse Istvánné

2015. 10. 14.

Balesethez és rokkantsághoz kapcsolódó ellátások.

Dr. Gecse Istvánné

2015.10. 21.

Dékáni szünet

 

2015. 10. 28.

A társadalombiztosítás finanszírozása, igényérvényesítés. Visszafizetési és megtérítési igény

Dr. Gecse Istvánné

2015. 11. 04.

Baleset, üzem baleset, foglalkozási megbetegedés. A munkabaleset, üzemi baleset kivizsgálásával kapcsolatos munkáltatói feladatok

Dr. Gecse Istvánné

2015. 11. 11.

A rehabilitációs járadék Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék.

Dr. Gecse Istvánné

2015. 11. 18.

A társadalombiztosítás koordinációja az Európai Unióban II. Rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék

Dr. Gecse Istvánné

2015. 11. 25.

A társadalombiztosítás koordinációja az Európai Unióban I.

Prof. dr. Prugberger Tamás

dr. Mélypataki Gábor

2015. 12. 02.

A társadalombiztosítás koordinációja az Európai Unióban II

dr. Mélypataki Gábor

2015.12.09

Aláírás

Dr. Gecse Istvánné

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

 

A félévben a tantárgyból számonkérés nincs. Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.    Kötelező tananyag

 

-        Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 

6.    Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

Miskolc, 2015. július 10.

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza