Munkajog

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Munkajog c. tantárgyból

tárgykód: btszm303

Bölcsészettudományi Kar

Szociális menedzser szak I. évf. Levelező tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Tománé dr. Szabó Rita c. egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1. A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a munkajog jogintézményeivel, és ismeretek szerezzenek a munkavállaló és munkáltató viszonyairól. A tantárgy további célja olyan munkajogi ismeretek átadása, melyeket a hallgatók a későbbiekben a munkájuk során, mint szociális menedzser, vagy akár a saját foglalkoztatásuk kapcsán is. 

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2014. 09. 26. (péntek) 9-13.15 - B/2. 209.

 1. A munkajogi szabályozás történeti fejlődése.
 2. Az Mt., Kjt., Kttv. hatálya. Az Mt. bevezető rendelkezései.
 3. A kollektív munkajog (munkaügyi kapcsolatok) intézményrendszere.
 4. A munkaügyi érdekképviseleti szervezetek és az érdekegyeztetés.
 5. A kollektív szerződés
 6. A munkavállalók részvételi joga a vezetésben. A kollektív munkaügyi érdekviták. Sztrájk.
 7. A munkajogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a köztisztviselői jogviszony alanyai, létesítésének szabályai.

 

 

2014. 10. 03. (péntek) 9-13.15 - B/2. 209.

 1. A munkajogviszony tartalma. A munkavégzés szabályai, a kötelezettségek rendszere az Mt-ben, Kjt-ben, Ktv-ben. Az utasítási jog.
 2. A kirendelés, a kiküldetés és az átirányítás szabályai a Kttv.-ben.
 3. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegéséért.
 4. A tanulmányi szerződés. A munkaidőre, és a munka díjazására vonatkozó szabályok az Mt-ben.
 5. Az előmeneteli és illetményrendszer a Kjt-ben, és a Kttv-ben.
 6. A pihenőidő és a szabadság rendszere és díjazásuk az Mt-ben, Kjt-ben és Kttv-ben.
 7. A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége (Mt., Kjt., Kttv.), fegyelmi felelősség rendszere a Kjt-ben és a Kttv-ben.
 8. A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése, Mt., Kjt., Kttv

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5.         Kötelező tananyag

 

–        Gecse Istvánné –Tománé Szabó Rita –Kenderes György: Jogi alapismeretek II. Munkajog társadalombiztosítási jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012,

–        Prugberger-Kenderes- Mélypataki: A munka- és közszolgálati jog jog intézményrendszerek kritikai és összehasonlító jogi  elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2012.

–        Jakab Nóra - Prugberger Tamás: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor, Miskolc, 2013

–        Prof. Dr. György Kiss – Doz. Dr. Gyula Berke: Arbeitsrecht als Vertragsrecht: Vorsichtige Öffnung oder wesentlicher Konzeptionwechsel im neuen ungarischen Arbeitsgesetzbuch?, in: Jahrbuch für Ostrecht, 2013/2, 356-375. pp (az oktatók által kijelölt részek, Lásd: egyéb tudni valók)

–        Prugberger Tamás - Szőllős Andrea: The New Labour Code in the Mirror of the Regulations of the European Union and the Member States, in: European Integration Studies, 2013/1, 17-29 pp. (az oktatók által kijelölt részek, Lásd: egyéb tudni valók)

Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

 

6.         Ajánlott irodalom

–        Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog. Complex Kiadó, Budapest 2014.

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

 

Egyéb tudnivalók:

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

2011. évi CXCIX. tv. Kttv.

1992. évi XXXIII: tv. Kjt.

31/2012. (III.7.) Korm.r.

 

Miskolc, 2014. szeptember 10.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza