Szociálpolitika nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Szociálpolitika c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU132MTN2

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

Dr. Mélypataki Gábor (PhD) egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: Szociológia. (BTSZTAJMTN) ai. (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: Szociálpolitika gyakorlat (AJAMU158MTN2) (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium (szóban)

Kreditpont: 4kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az állam által működtetett segélyezési típusú rendszer jellemzőivel és annak szabályaival az 1993. évi III. törvény részletszabályainak ismertetésén keresztül. Így láthatóvá válik a különbség a biztosítási és segélyezési típusú rendszer működése között. Ezenkívül a tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a jóléti állam olyan jogintézményeit melyek egyszerre jogi és szociális kérdések

 

2.         A tantárgy tematikus leírása – Csütörtök 8-10-ig – A/6. 117/A.

           

II.9.

A szociálpolitika fogalma, helye, szerepe a társadalom életében.

 

 

Mélypataki Gábor

II.16.

A szociálpolitika történeti kérdése

 

Mélypataki Gábor

II. 23.

Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció

 

Mélypataki Gábor

III. 2.

A szociális ellátórendszer segélyezési típusú ellátásai – otthonközeli, lakhatást biztosító ellátások, benntlakásos ellátások - Felnőttvédelem

Mélypataki Gábor

III. 9.

A család, mint szociálpolitikai alapfogalom, generációk különbsége

 

Mélypataki Gábor

III. 16.

Nők védelme

Mélypataki Gábor

III. 23.

Gyermekvédelem,

 

Mélypataki Gábor

III.30.

Dékáni szünet

 

IV. 6.

Szegénység és segélyezési politika

 

Mélypataki Gábor

IV. 13.

Hajléktalanság-hajléktalanpolitika, Szociális munka,

Mélypataki Gábor

IV. 20.

Fogyatékosság-fogyatékossági politika

Mélypataki Gábor

IV. 27.

Mennyi a lét?- Feltétel nélküli alapjövedelem kérdése

Mélypataki Gábor

V.4.

Az Európai Unió szociálpolitikája

 

Mélypataki Gábor

V.11.

Aláíráspótlás

Mélypataki Gábor

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több alkalmat mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

.

 

5.         Kötelező tananyag

−       Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A szociálpolitika jogi alapjai (előkészületben)

−       Kovács János: Társadalompolitika, szociálpolitika. Agroinform Kiadó, Bp. 2006.

−       Tomka Béla: Szociálpolitika, Osiris Kiadó, Budapest, 2015

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

−       Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai, Hirscler Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2009

−       Ferge Zsuzsa - Lévai Katalin: A jóléti állam, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2004

−       Jürgen Boeckh, Ernst-Ulrich Huster, Benjamin Benz Sozialpolitik in Deutschland Eine systematische Einführung. 3. Auflage Lehrbuch, VS Verlag für Sozialwissenschaften | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011

−       Eleanor Spaventa, Michael Dougan: Social Welfare And Eu, Hart Publishing, Oxford and Pertland, Oregon, 2005

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső órán kapnak.

Kötelező jogszabályok, joganyag:

- 1993. évi III. tv. Szociális ellátásokról és igazgatásról

- 38/2012. AB határozat

- 43/2012. AB határozat

 

Miskolc, 2017. január 26.

 

Agrár- Munkajogi intézeti Tanszék

Vissza