Társadalombiztosítás nemzetközi kérdései szeminárium kiselőadás tematika J2Tb1

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Társadalombiztosítás nemzetközi kérdései gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU131MTN3  

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Nappali tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkajog I (AJAMU138MTN3)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: gyakorlat (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkaügyi kapcsolatok alanyai, akik a munkaügyi érdekegyeztető tárgyalásokon szerepelnek és országos, valamint területi általános és ágazati/szakmai kollektív szerződéseket kötnek a munkáltató szövetségek, valamint a szakszervezetek vállalati szinten a szövetségek helyett pedig a munkáltató. Ezen kívül az üzemi alkotmányjog esetében a munkaügyi kapcsolatok szereplői az üzemi vezetés, valamint az üzemi tanács.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

 

J2TB1

Csütörtök 10-12

A/1 308

dr. Mélypataki Gábor

 

           

 1. Bevezetés a társadalombiztosításba
 2. A társadalombiztosítás alapjai
 3. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrejötte, felépítése, működése, normái. Az ILO szociális normái
 4. Az ILO 102-sz. egyezménye
 5. Bevezetés a nemzetközi jogba
 6. Az ENSZ egyezménye a szociális jogokról
 7. Az Európai Szociális Charta
 8. Az Európai Unió szociális jogának fejlődése
 9. 9.       A társadalombiztosítás koordinációja I.
 10. 10.   Alapvető rendelkezések, a koordináció hatálya
 
 
 
 
 
 
 
 

A társadalombiztosítás koordinációja II.

 1. Nyugdíj ellátások koordinációja

A társadalombiztosítás koordinációja III.

Egészségbiztosítási ellátások

A társadalombiztosítás koordinációja IV.

Fekvőbeteg szakellátás koordinációja

Nyugdíj-szabályozás az Európai Unióban

A társadalombiztosítás koordinációjának esetjoga I.

A társadalombiztosítás koordinációjának esetjoga II.

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

Kötelező irodalom:

-          Előadás anyagok, és tanszék által kiadott tansegédletek

 

Ajánlott irodalom:

- Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai Szociális Jog, Osiris Kiadó, Bp. 2000.

- Sziklai István (Szerk): Az Európai Unió szociális politikái, ELTE TÁTK, 2014, http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/doc_download/2326-sziklai-istvan-az-europai-unio-szocialis-politikai.

- Az Európai Unió szociális dimenziója Szerk.: Gyulavári Tamás, Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest, 2004

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. június 20.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza