A társadalombiztosítás ellenőrzési és jogorvoslati rendszere gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) A társadalombiztosítás ellenőrzési és jogorvoslati rendszere gyakorlat

c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU157MTN6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Gecse Istvánné e. adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: A társadalombiztosítás ellenőrzési és jogorvoslati rendszere  (AJAMU156MTL6 )

 (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra gyakorlat/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 1 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalombiztosítási szervek által meghozott határozatokkal kapcsolatos ellenőrzési és jogorvoslati rendszert. Ezen túl a jogszerűen kifizetett ellátások megtérítésének a szabályai is áttekinti a tárgy

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

J3Tb1

Hétfő

12-14

 

A/1 308

dr. Gecse Istvánné e. adjunktus

 

-   Egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési jogosultsága

-   Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési jogosultsága

-   Jogorvoslati rendszer: egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási határoztok felülvizsgálata,

-   A késedelem és mulasztás következményei

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az gyakorlatok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több gyakorlatot mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

Az aláírás megszerzésének feltétele (megfelelt) a gyakorlati foglalkozáson való jelenlét, melynek keretében jogeset illetve feladat megoldás az utolsó előtti konzultáción, melynek értékelésére az önállóan megoldott jogeset eredménye alapján kerül sor (100%). A gyakorlati jegy 5 fokozatú értékeléssel történik.

 

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A tantárgyból félévközi számonkérés van

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

 

-       Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-       Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-       Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza