A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLENŐRZÉSI ÉS JOGORVOSLATI RENDSZERE nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) A társadalombiztosítás ellenőrzési és jogorvoslati rendszere

c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU156MTN6

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szilágyi János Ede (PhD) egyetemi docens (név, beosztás)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója:

dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus

név, beosztás) (ha eltér a felelőstől)

Előtanulmányi kötelezettség: Munkajog II. (AJAMU138MTL4) (ha van ilyen)

Egyidejű felvétel: A társadalombiztosítás ellenőrzési és jogorvoslati rendszere gyakorlat

(AJAMU157MTL6 )

 (ha van ilyen)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a társadalombiztosítási szervek által meghozott határozatokkal kapcsolatos ellenőrzési és jogorvoslati rendszert. Ezen túl a jogszerűen kifizetett ellátások megtérítésének a szabályai is áttekinti a tárgy

 

2.         A tantárgy tematikus leírása    Hétfő 10-12 A/1 308

 

 

II. 9.

Egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési jogosultsága

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési jogosultsága

dr. Gecse Istvánné

egyetemi adjunktus

 

II.16.

Az ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok. Ellenőrzési alapelvek, csoportosításuk, munkaszakaszai.

 

dr. Gecse Istvánné

egyetemi adjunktus

II. 23.

 

 Ellenőrzés sruktúrája, bázis szintű ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények. Pézügyi, orvosszakmai ellenőrzések.

 

dr. Gecse Istvánné

egyetemi adjunktus

III. 2.

 

Az ellenőrzés alanyainak  kötelezettségei és jogosultságai

dr. Gecse Istvánné

egyetemi adjunktus

III. 9.

Jogorvoslati rendszer: egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási határoztok felülvizsgálata,

dr. Gecse Istvánné

egyetemi adjunktus

III. 16.

A késedelem és mulasztás következményei

dr. Gecse Istvánné 

 egyetemi adjunktus

 

 

           

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

Az SZMSZ III. kötet 38.§ szerint: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások pótlására és a gyakorlati jegyek megszerzésére, illetve javítására legfeljebb a vizsgaidőszak 3. hetének utolsó napjáig van lehetőség. Ugyanazon tárgyból a pótlás, illetve a javítás első és második esetében e lehetőséget a hallgatónak külön kérelmeznie nem kell, arra automatikusan lehetősége van az érintett tanszék által meghirdetett, illetve az érintett tanszékkel egyeztetett időpontban. E rendelkezések nem mentesítik a hallgatókat a jelen szabályzat 89.§ (1) bekezdésében foglalt mulasztási díj megfizetésének kötelezettsége alól.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák írásbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

5.         Kötelező tananyag

 

-       Gecse Istvánné – Jakab Nóra -– Prugberger Tamás– Tóth Hilda- Varga Zoltán: Szociális Jog- Társadalombiztosítási jog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013

-        Hajdú József: Preliminary study on the individualisation of social security rights in Hungary, In: Elemér Balogh (szerk.)Ungarn auf der Schwelle in die EU, Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, 2006. pp. 113-136. (A Pólay Elemér Alapítvány könyvtára, ISSN 1786-352X; 6.)
(ISBN:963 86736 7 2)

-        Juhász Gábor – Tausz Katalin: Szociális jog, ELTE TáTK, 2012, in: http://jak.ppke.hu/uploads/articles/186601/file/SZOCI%C3%81LIS_JOG-1.pdf,

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

6.         Ajánlott irodalom

 

- Konrad Grillberger: Österreichisches Sozialrecht, Springer, Wien- New York, 2010

- Futó Gábor: Társadalombiztosítás 2014, KompKonzult Kft, 2014

- Kommentár a Társadalombiztosítási törvényhez, Complex, 2013

 

 (3 irodalom megjelölése – 1 külföldi irodalom)

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2015. február 4.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza