A társadfalombiztosítás nemzetközi kérdései nappali

Tantárgyi tematika minta

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Társadalombiztosítás nemzetközi kérdései c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU145MTN3

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak I. évf. Nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Jakab Nóra (PhD) egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Munkajog I (AJAMU138MTN3)

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2óra előadás/hét

Számonkérés módja: kollokvium (gyakorlati jegy, kollokvium, beszámoló)

Kreditpont: 3 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A munkaügyi kapcsolatok alanyai, akik a munkaügyi érdekegyeztető tárgyalásokon szerepelnek és országos, valamint területi általános és ágazati/szakmai kollektív szerződéseket kötnek a munkáltató szövetségek, valamint a szakszervezetek vállalati szinten a szövetségek helyett pedig a munkáltató. Ezen kívül az üzemi alkotmányjog esetében a munkaügyi kapcsolatok szereplői az üzemi vezetés, valamint az üzemi tanács.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

            Szerda 8-10 A/6 117/A

2016. 09. 07.

  1. Bevezetés a társadalombiztosításba I.
  2. Alapfogalmak

előadó:

dr. Jakab Nóra

2016. 09. 14.

  1. Bevezetés a társadalombiztosításba II.
  2. A társadalombiztosítás nemzetközi kérdéseiről általában

előadó:

dr. Jakab Nóra

2015. 09. 21.

  1. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet létrejötte, felépítése, működése, normái. Az ILO szociális normái

Az ILO 102-sz. egyezménye

előadó:

dr. Mélypataki Gábor

2016.09.28.

  1. Az ENSZ egyezménye a szociális jogokról

előadó:

dr. Mélypataki Gábor

2016. 10. 05.

  1. Az Európai Szociális Charta.

előadó:

dr. Mélypataki Gábor

2016. 10. 12.

  1. Az Európai Unió szociális jogának fejlődése I.

előadó:

dr. Jakab Nóra

 

2016.10.19.

  1. Az Európai Unió szociális jogának fejlődése II.

előadó:

dr. Jakab Nóra

2016.10.26.

A társadalombiztosítás koordinációja I..

Alapvető rendelkezések, a koordináció hatálya

előadó

dr. Jakab Nóra

2016. 11. 09

A társadalombiztosítás koordinációja II.

Nyugdíjellátások koordinációja

előadó:

dr. Jakab Nóra

2016. 11. 16

 

A társadalombiztosítás koordinációja III.

Egészségbiztosítási ellátások, családtámogatási ellátások koordinációja

előadó:

dr. Jakab Nóra

2016.11.23.

A társadalombiztosítás kérdései Romániában

vendégelőadó

2016.11.30.

A társadalombiztosítás kérdései Romániában

vendégelőadó

2016. 12. 07.

Aláíráspótlás/Önkéntes zárthelyi dolgozat

előadó:

dr. Jakab Nóra

 

 

 

 (A tárgy féléves programjának kifejtése, heti tematikus bontásban, végigvezetve a félévi időbeosztást. Levelező esetén a meghatározott alkalmakhoz mérten kell rögzíteni az időbeosztást.)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató háromnál több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

 (jelenlét, zh, zh minősítése, 3 vagy 5 fokozatú értékelés, beadandó (jogeset, referátum, okiratszerkesztés stb.), aláírás/jegy pótlás)

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 (aláírás megszerzése, szóbeli vagy írásbeli, vizsga anyaga, vizsga menete, vizsga kezdete-vége stb.)

 

Kötelező irodalom:

-          Jakab Nóra – Mélypataki Gábor – Szekeres Bernadett: A társadalombiztosítás nemzetközi kérdései, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2016 – megjelenés alatt

-          Futó Gábor: Nemzetközi társadalombiztosítás, Penta Unió, Budapest, 2016

Ajánlott irodalom:

- Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai Szociális Jog, Osiris Kiadó, Bp. 2000.

- Sziklai István (Szerk): Az Európai Unió szociális politikái, ELTE TÁTK, 2014, http://tatk.elte.hu/dokumentumtar/doc_download/2326-sziklai-istvan-az-europai-unio-szocialis-politikai.

- Az Európai Unió szociális dimenziója Szerk.: Gyulavári Tamás Szociális és Családügyi Minisztérium Budapest, 2004

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

Kötelező jogszabályok:

2012. évi I. tv. A Munka Törvénykönyve

 (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Miskolc, 2016. augusztus 23.

 

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza