Vidékfejlesztési politika levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Vidékfejlesztési politika c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU136MTL3

MTB BA alapszak levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy bemutatja a vidékfejlesztés jogi kialakulását, elméleti kérdéseit, a vidékfejlesztési jog szervezetrendszerét és eljárási szabályait, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program legfontosabb támogatásait.

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 

2016. X. 7. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 307. – Dr. Olajos István e. docens

Vidékfejlesztés alapfogalmai, helye az agrárpolitikában

A vidékfejlesztés előzményei a magyar és a közös agrárpolitikában

2016. X. 21. (péntek) – 12.30-15.50-ig – A/1. 307. – Dr. Olajos István e. docens

A Közös Uniós támogatáspolitika, a KAP reformjai a XXI. században

A vidékfejlesztési támogatások eljárása

A támogatás szerződésjogi alapjai

A versenyjog és a támogatások összefüggései

2016. X. 28. (péntek) – 14.10-15.50-ig – A/1. 307. – Dr. Olajos István e. docensi

A VOP prioritásai és tematikus alprogramjai

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

Az előadások látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek) és az előadások során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Olajos István: Támogatási jogunk és a megújult energiák II. része (Vidékfejlesztési rész), Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Christoph Rodgers: Rural Development Policy and Environmental Protection: Reorienting English Law for a Multifunctional Agriculture, 14 Drake J. Agric. L. 259, 2009.

 

6.    Ajánlott irodalom

Lomnici Zoltán (szerk.): Gyakorló jogászként az Európai Unióban. HVG-Orac, Budapest, 2004.

Olajos István: Vidékfejlesztési jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.

Marius Spiridon: Rural Development and Agricultural Policy int he Context of Negotiating the European Union Acquis, 5 Romanian J. Eur. Aff. 93, 2005.

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2016. augusztus 29.

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza