Vidékfejlesztési politika gyakorlat nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Vidékfejlesztési politika gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU159MTN3

MTB BA alapszak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 1 óra

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A gyakorlat keretében a hallgató megismerheti a támogatások igénylésének, és elbírálásának legfontosabb gyakorlati ismereteit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Vidékfejlesztés alapfogalmai, helye az agrárpolitikában

A vidékfejlesztési  politika kialakulás, és előzményei az Európai Unióban

A programozás, tervezés módszerei 

A támogatást segítő technikák

A vidékfejlesztés előzményei a magyar agrárpolitikában

A Közös Uniós támogatáspolitika, a KAP reformjai a XXI. században

Az előcsatlakozási időszak támogatásai, Az első és második költségvetési időszak vidékfejlesztési támogatásai  

A vidékfejlesztési támogatások eljárása

A támogatás szerződésjogi alapjai

A versenyképes mezőgazdaság és tudásátadás és innováció prioritás és a kapcsolódó vidékfejlesztési támogatások

Az agrár-környezetvédelmi támogatások

A társadalmi befogás előmozdítása prioritás és támogatásai

Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének prioritása és támogatásai

A vidéki gazdaság erőforrás-hatékonyságának prioritása és a kapacsolódó támogatások

A fiatal gazda és a rövidellátási lánc tematikus alprogramok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a gyakorlatokon történő megjelenés.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a Vidékfejlesztési politika gyakorlat tantárgy anyagából gyakorlati feladatokat oldanak meg, és két zárthelyi dolgozatot írnak a 43. és 48. naptári héten.

Teljesítményértékelés: 30 %- a gyakorlati feladat, 70%-a zárthelyi dolgozat anyaga. Értékelés 1-5 fokozatú gyakorlati jegy.

 

5.    Kötelező tananyag

Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, II. része (Vidékfejlesztési rész), Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Christoph Rodgers: Rural Development Policy and Environmental Protection: Reorienting English Law for a Multifunctional Agriculture, 14 Drake J. Agric. L. 259, 2009.

 

6.    Ajánlott irodalom

Lomnici Zoltán (szerk.): Gyakorló jogászként az Európai Unióban. HVG-Orac, Budapest, 2004.

Olajos István: Vidékfejlesztési jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.

Marius Spiridon: Rural Development and Agricultural Policy int he Context of Negotiating the European Union Acquis, 5 Romanian J. Eur. Aff. 93, 2005.

Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

Egyéb tudnivalók:

 

Gyakorlati csoportbeosztás:

 

Tb. 1.

szerda

10-11-ig

A/1. 307.

Dr. Olajos István e. docens

 

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza