Vidékfejlesztési politika nappali

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Vidékfejlesztési politika c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU136MTN3

MTB BA alapszak nappali tagozat

2017/2018. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Olajos István, egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A tantárgy bemutatja a vidékfejlesztés jogi kialakulását, elméleti kérdéseit, a vidékfejlesztési jog szervezetrendszerét és eljárási szabályait, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program legfontosabb támogatásait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Az előadások ideje és helye: Szerda 8-10-ig A/1. 307.

 

2017. IX. 13.

Vidékfejlesztés alapfogalmai, helye az agrárpolitikában

2017. IX. 20. – Egyetemi Sportnap – oktatási szünet

2017. IX. 27.

A vidékfejlesztési  politika kialakulása, és előzményei az Európai Unióban

2017. X. 4.

A támogatást segítő technikák

2017. X. 11.

A programozás, tervezés módszerei 

2017. X. 18.

A vidékfejlesztés előzményei a magyar agrárpolitikában

2017. X. 25.

A Közös Uniós támogatáspolitika, a KAP reformjai a XXI. században

2017. XI. 1. – Ünnepnap – oktatási szünet

2017. XI. 8.

Az előcsatlakozási időszak támogatásai, Az első és második költségvetési időszak vidékfejlesztési támogatásai

2017. XI. 15.

A vidékfejlesztési támogatások eljárása

2017. XI. 22.

A támogatás szerződésjogi alapjai

2017. XI. 29.

A versenyképes mezőgazdaság és tudásátadás és innováció prioritás és a kapcsolódó vidékfejlesztési támogatások

2017. XII. 6.

Az agrár-környezetvédelmi támogatások

A vidéki gazdaság erőforrás-hatékonyságának prioritása és a kapcsolódó támogatások

2017. XII. 13.

Az élelmiszerlánc szervezésének és kockázatkezelésének prioritása és támogatásai

A társadalmi befogás előmozdítása prioritás és támogatásai

A munkahely teremtés és a diverzifikáció támogatásai

A fiatal gazda és a rövidellátási lánc tematikus alprogramok

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét.

Az előadások látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató kettőnél több előadást mulaszt el, az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg. Az órai jelenlétet a tanszék alkalmanként ellenőrzi.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, II. része (Vidékfejlesztési rész), Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Csák Csilla (szerk.): Agrárjog – A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Kiadó, Miskolc, 2010.

Christoph Rodgers: Rural Development Policy and Environmental Protection: Reorienting English Law for a Multifunctional Agriculture, 14 Drake J. Agric. L. 259, 2009.

 

6.    Ajánlott irodalom

Lomnici Zoltán (szerk.): Gyakorló jogászként az Európai Unióban. HVG-Orac, Budapest, 2004.

Olajos István: Vidékfejlesztési jog, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013.

Marius Spiridon: Rural Development and Agricultural Policy int he Context of Negotiating the European Union Acquis, 5 Romanian J. Eur. Aff. 93, 2005.

Olajos István: Támogatási rendszereink és a megújuló energiák, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

Egyéb tudnivalók:

Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

 

Miskolc, 2017. augusztus 23.

 

                                                                                                Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

Vissza