Vitamegoldási eszközök és technikák levelező

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a(z) Vitamegoldási eszközök és technikák c. tantárgyból

tárgykód: AJAMU144MTL5

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszak III. évf. Levelező tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Civilisztikai Tudományok Intézete/ Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Rácz Zoltán (PhD) egyetemi docens,

Előtanulmányi kötelezettség: AJAMU138MTL4

Egyidejű felvétel:

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12 óra előadás/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4 kr.

 

1.         A tantárgy feladata és célja

            A tantárgy anyagának elsajátításával a hallgatók képesek lesznek a munkavállalói részvétel fogalmának megértésére, az üzemi alkotmányjog szervezetének, a jog- és hatáskörök szabályainak megismerésére, ide tartoznak még az európai üzemi tanács kérdései is.

 

2.         A tantárgy tematikus leírása

 

2016.09.24.

(Szombat)

8.30 - 11.50

 A1/310          

(4 óra)

A hagyományos bírósági eljárás szervezeti és eljárási keretei I.

A hagyományos bírósági eljárás szervezeti és eljárási keretei II.

Az Alternatív Vitarendezési Eljárások fogalma, előnyei és hátrányai a hagyományos bírósági eljárástól

Előadó: Dr. Rácz Zoltán (4 óra)

2016.10.08.

(Szombat)  

12.20 - 15.40

A1/ (4 óra)

Az AVR fajtái

A mediáció (közvetítés) fogalma és fajtái, jelentősége a munkajogban, illetve a munkaügyi kapcsolatokban

Az arbitráció (döntőbíráskodás) fogalma és alkalmazása a munkajogban, illetve a munkaügyi kapcsolatokban

Az AVR egyéb módszerei, alkalmazásuk a munkaügyi kapcsolatokban

Az AVR technikák és eszközök gyakorlati problémái

Előadó: Dr. Rácz Zoltán (4 óra)

2016.10.22.

(Szombat)   

8.30 - 11.50

 A1/310    

(4óra)

Az AVR alkalmazása Európában

Az AVR alkalmazása Európán kívül

Az AVR alkalmazása a polgári jogban és a büntetőjogban

Az AVR alkalmazása az egészségügyi jogban, fogyasztóvédelem területén, közigazgatási jogban

Előadó: Dr. Rácz Zoltán (4 óra)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadások és a szemináriumok látogatása kötelező. Az esetleges mulasztást csak orvosi igazolással lehet kimenteni. Amennyiben a hallgató egynél több előadást mulaszt az aláírást csak külön beszámoló sikeres letétele esetén kaphatja meg.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

Vizsgára jelentkezni a vizsgaidőszak előtt a Tanulmányi Bizottság által elfogadott időponttól lehet. Vizsgaidőszak kezdetéig be kell jelentkezni.

A vizsgák szóbeli kollokvium keretében zajlanak. A vizsgáztatást a tanszék oktatói és óraadói végzik. A vizsga anyaga a megjelölt szakirodalom, az előadásanyag és a kijelölt jogszabályok. A vizsgaanyag elsajátításának megkönnyítése érdekében, minden félévben aktualizált tételsort adunk ki a hallgatók számára

 

5. Kötelező irodalom:

-Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka és közszolgálati jog. Közgazdasági és jogi könyvkiadó, Budapest 2014

 

 

6. Ajánlott irodalom:

–        Prugberger Tamás, Kenderes György, Jakab Nóra:Legal questions on the amendment of the labour contract, appointment in labour and public relations in the european and Hungarian legal system, in: EUROPEAN INTEGRATION STUDIES 7:(1) pp. 81-84. (2009)

–        Maximilian Fuchs – Franz Marhold: Europaisches Arbeitsrecht, Springer, Wien- New York, 2010

–        Gyulavári Tamás (Szerk.) Munkajog, ELTE-Eötvös  Kiadó, 2013

 

Egyéb tudnivalók:

 

Az idegen nyelvű szakirodalomhoz való hozzáférésről, beszerzésének feltételeiről tájékoztatást a hallgatók a legelső előadáson kapnak.

 

 

Miskolc, 2016. augusztus 25.

Agrár- és Munkajogi intézeti Tanszék

 

Vissza